Menu
   
      LAB MAGAZINE
 
  Investor Relations
 


 
 
 Your laboratory
1/2010 (2MB
)
Your laboratory
3(20)/2010 (4MB
)
Your laboratory
 2(22)/2011 (2MB)
 
       
       

 

Your laboratory
 1(23)/2012 (2MB)
Your laboratory
3(25)/2012 (4MB)
Your laboratory
1(28)2014 (4MB)
 
       
     

 

       
       
       
       

 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.