Menu
   
      AKTUALIZACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW
 
  Relacje inwestorskie
 


 
DATA NOTATKA PDF
2018 02 23 Detergent B - CD80 Detergent nota informacyjna
2018 02 19 Procedura odbiałczania aparatów Mythic
2017 10 02
Zestawy do oznaczania stężenia albuminy  - zmiana klasyfikacji
2017 06 07 HAEM 12 CONTROL, HAEM 8 CONTROL - ZMIANY
2017 05 12 BS-400 EFEKT PRZENIESIENIA
2017 04 27 ODCZYNNIKI CYJANKOWE - wycofanie z oferty
2017 02 17 WZORCE -wycofanie z oferty wzorców o wysokich mianach
2016 12 20 ERRATA do zestawów GLUCOSE (A-200, A-300, Prestige 24i)
2016 03 31 ACCENT-200, ACCENT-200 II GEN EFEKT PRZENIESIENIA
2016 12 21 EFEKT PRZENIESIENIA_ Accent-200_Accent-200 II gen_Accent-220S - instrukcja 12.2016
2016 03 14 GGT - zmiana metody oznaczania aktywności
2016 03 11 MG - wydłużenie daty ważności i zmiana liniowości
2016 02 16

ACCENT-300 UA/UA PLUS aktualizacja aplikacji.

2016 02 02 Klasyfikacja analizatora ACCENT-300 według Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.
2016 02 02 Klasyfikacja HDL DIRECT II GENERACJI według Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.

 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.