Menu
   
      SIWZ PZ CORMAY S.A. - WZÓR NA KONKURENCJĘ
 
  Relacje inwestorskie
 


 
  Lublin, 23.12.2015r.

Szanowni Państwo

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty konkursu w ramach działania PO PW 1.4 „Wzór na konkurencję”
 
 
Dyr. Inwestycji i SZJ
Agnieszka Mazur
Agnieszka Pizoń

 

Ogłoszenie wyniku w formcie pdf

 


  Lublin, 18.12.2015r.
Szanowni Państwo


Ze względu na duże zainteresowanie przedłużony zostaje termin nadsyłania ofert na przeprowadzenie audytu wzorniczego PZ Cormay S.A w ramach Działania PO PW 1.4 „Wzór na Konkurencję” do dnia 22.12.2015 do godz.16.00
 
 
Dyr. Inwestycji i SZJ
Agnieszka Mazur
Agnieszka Pizoń

 

Ogłoszenie o zmianie termniu w formcie pdf

 


Zamawiający
PZ Cormay S.A.
UL. Wiosenna 22
05-092 Łomianki
NIP: 1181872269
REGON: 140777556

Lublin, dnia 2015.12.04

Do
Potencjalnych Oferentów

Ogłoszenie Wszczęcia Postępowania Ofertowego

W zawiązku z zamiarem udziału w konkursie Działania 1.4 POPW „Wzór na konkurencję” informujemy Państwa o wszczęciu postępowania ofertowego w trybie zapytania o cenę.
Postępowanie ofertowe dotyczy wyłonienia potencjalnych Wykonawców mogących dostarczyć zakres usług w przedmiocie:

  1. Audytu wzorniczego w przedsiębiorstwie PZ Cormay S.A.
  2. Opracowania strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa PZ Cormay S.A.

Jeżeli uznają Państwo, iż jesteście w stanie spełnić nasze wymagania wyboru Wykonawców, prosimy o przystąpienie do postępowania ofertowego, zgodnie z założeniami znajdującymi się na naszej stronie internetowej www.cormay.pl, które zostały szczegółowo opisane w dokumencie o nazwie „SIWZ PZ Cormay S.A. - Wzór na konkurencję”.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 grudnia 2015 roku.
Oferty należy składać do godziny 10:00 wyłącznie na warunkach zawartych w SIWZ. Oferty ważne mogą być składane wyłącznie przez przedsiębiorstwa spełniające warunki dopuszczenia i doświadczenia.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe PZ CORMAY S.A. Wzór Na Konkurencje
SIWZ PZ CORMAY S.A. Wzór Na Konkurencje
Wzór formularza oferty PZ CORMAY S.A. Wzór Na Konkurencje


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.