Menu
   
      Parasitology
 
  Investor Relations
 


 
 •  Paraclin ®S NEW 
 • Collection tube with a spoon under the cap
 • Glass beads facilitating the homogenous suspension
 • Two filters: 250 µm i 400 µm
 • Centrifuge filtration
 • No need for Ethyl Acetate
 • Formalin Free Fixative
 • Shelf life 3 years
 • Well preserved morphology after 7 days of permanence in the fixative
 • High clarity of sediment for microscopic examination
 • 15 ml size centrifuge buckets


Catalogue no. F-099

>> PDF Catalog <<

      


 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.