Menu
   
      Parazytologia
 
  Relacje inwestorskie
 


 
  • Paragreen NOWOŚĆ
 
 
  • Zamknięty system
  • Homogenizacja z pomocą szklanych mikrogranule
  • Dwa filtry: 250 µm i 400 μm
  • Metoda bez octanu etylu
  • Probówki fabrycznie wypełnione bezpiecznym odczynnikiem bez formaliny
  • 3 letni okres ważności
  • Szybka i wystandaryzowana procedura zagęszczania
  • Odpowiednia konserwacja materiału
  • Czysty, przejrzysty, zagęszczony materiał
  • Kompatybilne ze standardowymi wirówkami laboratoryjnymi (15ml)
 
 

 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.