Menu
   
      Wzór na konkurencje - ogłoszenie wyniku 30.09.2016
 
  Relacje inwestorskie
 


 
Ogłoszenie wyniku

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty konkursu
w ramach działania PO PW 1.4 „Wzór na konkurencję”

Ergo Sp. Z o.o.
UL. Przemysłowa 13
30-701 Kraków


punktacja uzyskana 98,21 na 100 pkt


Gratulujemy, liczymy na owocną współpracę.

 

Członkowie Komisji:
Dariusz Żwak
Agnieszka Mazur
Agnieszka Pizoń

 


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.