Menu
   
      Zakup materiałów do budowy prototypów
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Lublin 16.11.2016 r.

Szanowni Państwo,

PZ Cormay S.A. informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Wild Elektronik und Kunststof GmbH & Co.KG Industriestrasse 4 9241 Wernberg Austria.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapytanie Ofertowe

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
 
na

Zakup materiałów do budowy prototypów analizatora hematologicznego Hermes Junior – Mythic 80 oraz analizatora biochemicznego POCT BlueBox

I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą 05-092 Łomianki, Wiosenna 22 , wpisana  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS: 0000270105, NIP: 1181872269, REGON: 140777556.  Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 63 723 954 PLN, wysokość kapitału wpłaconego Spółki: 63 723 954 PLN.

e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: karolina.koziol@cormay.pl

    Adres korespondencji:

    a.       PZ CORMAY Spółka Akcyjna

              Ursynów Business Park

              Ul. Puławska 303

              02-785 Warszawa

    b.      PZ CORMAY Spółka Akcyjna

             ul. Rapackiego 19A

             20-150 Lublin

             adres strony internetowej: www.cormay.pl


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym (dalej zwanej Zapytaniem) wraz ze wszystkim załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Zamówienie zostało zamieszczone również na stronie Dziennika Urzędowego UE.


III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest w trybie dwu etapowego zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności w związku z realizacją projektu pt. „Prace rozwojowe nad demonstratorami innowacyjnych technologii nowej generacji analizatorów diagnostycznych wraz z dedykowanymi liniami odczynników” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, działanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac rozwojowych nad demonstratorami innowacyjnych technologii nowej generacji rodziny komplementarnych diagnostycznych analizatorów-hematologicznego i biochemicznego wraz z dedykowanymi liniami odczynników – HERMES oraz BlueBox.

2. Drugi etap postępowania o ile o jego przeprowadzeniu postanowi zamawiający, polegać będzie na przeprowadzeniu negocjacji cenowych z 3 wykonawcami, którzy złożyli kolejno najkorzystniejsze oferty, chyba że, prawidłowe oferty złoży mniejsza ilość wykonawców, wtedy ze wszystkimi wykonawcami.

3. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze Zapytanie oznaczone jest znakiem:
DEMONSTRATOR.1.1.2_1. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim lub angielskim.

5. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia sporządzona będzie w języku polskim lub angielskim.


IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są:

A. Materiały niezbędne do budowy 5 kompletów zestawów – modułów funkcjonalnych wchodzących w skład 5 prototypów analizatorów hematologicznych według poniższego zestawienia:

Nr zadania

Nazwa

Ilość

1.

Moduł strzykawkowy

5 kompletów

Moduł cytometryczny

5 kompletów

Moduł komory rozcieńczającej

5 kompletów

Moduł igły próbkującej

5 kompletów

Moduł sterowania

5 kompletów

Obudowa zewnętrzna

5 kompletów

Elementy konstrukcyjne układu elektronicznego

5 zestawów

Ekran zintegrowany

5 sztuk

Elementy konstrukcyjne modułu mieszającego próbki

5 zestawów

 

B. Materiały niezbędne do budowy 16 kompletów zestawów – modułów funkcjonalnych wchodzących w skład 16 prototypów analizatora biochemicznego POCT BlueBox według poniższego zestawienia:

 

Nr zadania

Nazwa

Ilość sztuk

2.

Materiały do budowy i na stałe zainstalowane w prototypach 1 zestaw składający się z:

- moduł separacji/podawania próbek,

- moduł dozujący analizatora,

- moduł układów elektronicznych,

- układ fotometryczny analizatora,

- obudowa,

- moduł zarządzający,

- wyświetlacz,

- elementy konstrukcyjne

4 zestawy

3.

Materiały do budowy i na stałe zainstalowane w prototypach – 1 zestaw z składający się z:

- moduł separacji/podawania próbek

- moduł dozujący analizatora

- moduł układów elektronicznych

- układ fotometryczny analizatora

- obudowa

- moduł zarządzający

- wyświetlacz

- elementy konstrukcyjne

12 zestawów

 

Szczegółowa dokumentacja dotycząca opisu poszczególnych modułów znajduje się w siedzibie Zamawiającego i zostanie udostępniona po wcześniejszym podpisaniu przez Oferenta Deklaracji poufności.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wymaga, aby całość zamówienia została zrealizowana w terminie nie  dłuższym niż do 30.06.2017 r.

2. Zamawiający wymaga dostawy zamówionych części w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7ºº do 15ºº.

 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

a) Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej lub innego kraju Unii Europejskiej.

b) Wykonawca posiada merytoryczne przygotowanie i potencjał w dostawie części do tego typu urządzeń.

c) Wykonawca posiada własny dział R&D zatrudniający wykwalifikowaną kadrę – minimum 5 osób wykonujących prace związane z rozwojem i produkcją podzespołów jak i całych urządzeń medycznych.

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie:

Pkt.3 a) Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 3)

Pkt.3 b) Referencje potwierdzających, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - Wykonawca zaprojektował i wdrożył do produkcji co najmniej dwa urządzenia mechaniki precyzyjnej, optyki i elektroniki (projektowanie i programowanie układów mikrokontrolerów)

Pkt.3 c) Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 3)

1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. 3.

2. Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak dokumentów o których mowa w pkt. 3, będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.


VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim lub angielskim.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną na adres: karolina.koziol@cormay.pl lub drogą faksową (nr faksu: +48 81 749-44-34) z zastrzeżeniem ust. 5.

3. W przypadku przekazania dokumentów droga faksową, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu.

4. Dokument przesłany drogą elektroniczną winien przybrać formę skanu oryginału pisma podpisanego przez upoważnioną osobę.

5. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami jak również dla oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dla dokumentów przedstawionych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania i dla pełnomocnictw.

6. Złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdziale w formie innej niż określona przez Zamawiającego będzie nieskuteczne.

7. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

8. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
PZ CORMAY Spółka Akcyjna ul. Rapackiego 19A 20-150 Lublin lub mailem na karolina.koziol@cormay.pl

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść Zapytania. Zmiana treści Zapytania może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego.

10. Zmiana treści Zapytania dokonana w sposób wymieniony w ust. 9 przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim Wyko­nawcom, którym przekazano Zapytania. Jeżeli w wyniku dokonanej zmiany treści Zapytania niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert

11. Zamawiający w razie potrzeby przewiduje zorganizowanie spotkania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących Zapytania, o ile takie wątpliwości powstaną w toku postępowania. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim lub angielskim.


VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Karolina Kozioł e-mail: karolina.koziol@cormay.pl  

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim lub angielskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).

2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:

a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

b. Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3

c. Kopie referencji potwierdzających, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - Wykonawca zaprojektował i wdrożył do produkcji co najmniej dwa urządzenia mechaniki precyzyjnej, optyki i elektroniki (projektowanie i programowanie układów mikrokontrolerów)

3. Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

4. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w oddziale firmy PZ CORMAY Spółka Akcyjna ul. Rapackiego 19A, 20-150 Lublin lub mailem na karolina.koziol@cormay.pl
 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 11 listopada 2016 roku do godziny 23:59.

2. Oferty zostaną otwarte w dniu 14.11.2016 r. roku o godzinie 1130 w PZ CORMAY Spółka Akcyjna ul. Rapackiego 19A 20-150 Lublin.

3. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, po uprzednim niezwłocznym zawiadomieniu wykonawcy o złożeniu oferty po terminie.

4. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta z koperty nazwę  i adres siedziby wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, a także fakt akceptacji terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.

5. Informacje, o których mowa w ust. 5 Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: karolina.koziol@cormay.pl

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.

2. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN lub w EURO. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

3. W przypadku wyrażenia ceny w EURO zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji zapytania w Dzienniku Urzędowym UE

4. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.

6. Ceną oferty jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryteriami oceny ofert w każdym zadaniu jest: cena - waga 70% oraz termin realizacji – waga 30%.

2. W kryterium ceny  punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:

 

                                                                              T N

       Pp = -------------------- x 30 punktów

                                                                              T B

gdzie:

PP - punkty w kryterium ceny

TN - cena najniższa

TB - cena badanej oferty

30 - liczba punktów

W kryterium termin realizacji  punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:

                                                                              C N

       Pp = -------------------- x 30 punktów

                                                                              C B

gdzie:

PP - punkty w kryterium ceny

CN - cena najniższa

CB - cena badanej oferty

30 - liczba punktów

3. Za najkorzystniejszą w każdym zadaniu zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, może fakultatywnie przeprowadzić II etap postępowania zgodnie z opisanym w art. III Trybem udzielenia zamówienia

XIII. DRUGI ETAP POSTEPOWANIA

1. Wybrani oferenci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o zaproszeniu do wzięcia udziału w drugim etapie postępowania, wraz z informacjami dotyczącymi tego etapu.

2. Ostateczny wynik przeprowadzonych negocjacji cenowych jest jawny dla wszystkich wykonawców.

ZAŁĄCZNIKI:

1) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,

3) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

 


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.