Menu
   
      Zapytanie ofertowe na usługę doradczą
 
  Relacje inwestorskie
 


 

03.11.2016


Ogłoszenie wyniku

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zakup usługi doradczej polegającej na przygotowaniu dokumentacji technicznej dla analizatora biochemicznego oraz analizatora hematologicznego klasy 5-diff oraz przeprowadzenia oceny zgodności w ramach projektu pt. „Pierwsze wdrożenie do produkcji analizatorów diagnostycznych (hematologicznych i biochemicznych) nowej generacji z dedykowaną linią odczynników” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.2.1 Badania na rynek.

INVEN Spółka z o.o.
Ul. Limby 8
05-126 Michałów – Grabina

Uzyskana punktacja: 100 pkt

Gratulujemy i liczymy na owocną współpracę.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę doradczą polegającą na przygotowaniu dokumentacji technicznej dla analizatora biochemicznego oraz analizatora hematologicznego klasy 5-diff oraz przeprowadzenia oceny zgodności.

1.    Nazwa Zamawiającego
       PZ CORMAY Spółka Akcyjna
       Wiosenna 22, 05-092 Łomianki
       ODDZIAŁ LUBLIN
       20-150 Lublin
       ul. Rapackiego 19A

2.    Postanowienia ogólne
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Pierwsze wdrożenie do produkcji analizatorów diagnostycznych (hematologicznych i biochemicznych) nowej generacji z dedykowaną linią odczynników” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, działanie 3.2.1 Badania na rynek.
Zasadniczym celem projektu jest utworzenie nowego zakładu produkcyjnego i uruchomienie na jego terenie produkcji innowacyjnych analizatorów hematologicznych i biochemicznych wraz z dedykowaną linią odczynników w oparciu o własne, wypracowane w toku przeprowadzonych prac B+R, rozwiązania technologiczne. Realizacja projektu przyczyni się do znaczących zmian w rozwoju branży diagnostyki laboratoryjnej, poprzez wdrożenie unikalnych rozwiązań w nowych aparatach diagnostycznych.

3.    Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa doradcza polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej dla analizatora biochemicznego oraz analizatora hematologicznego klasy 5-diff oraz przeprowadzaniu oceny zgodności. Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia powinna obejmować m.in.: ustalenie klasyfikacji i sprawdzenie możliwości rejestracyjnych wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, ustalenie i wybór optymalnego załącznika dla przeprowadzenia oceny zgodności wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, ustalenie rodzaju i zakresu badań, w tym wskazanie ośrodków badawczych, uzgodnienie cen za przeprowadzone badania, przeprowadzenie oceny zgodności i opracowanie dokumentacji technicznej wyrobu medycznego do diagnostyki medycznej in vitro.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
Doradztwo przy opracowaniu dokumentacji technicznej potrzebnej do certyfikacji i uzyskania znaku CE, która powinna zawierać minimum:

 • Plan projektu certyfikacji CE
 • Listę norm zharmonizowanych i zastosowanych standardów,
 • Opis i klasyfikację wyrobu,
 • Druki informacyjne (weryfikacja etykiet i  instrukcji używania)
 • Deklarację zgodności,
 • Specyfikacje,
 • Rysunki projektowe,
 • Badania i analizy wyrobu, ocena działania wyrobu
 • Wytwarzanie i kontrolę jakości,
 • Analizę ryzyka,
 • Listę zgodności z wymaganiami zasadniczymi,
 • Dokumentację Systemu Zarządzania Jakością,
 • Zgłoszenie wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Dokumentacja powinna być opracowana w języku angielskim.
Przygotowana dokumentacja powinna być zgodna z wymaganiami dyrektywy 98/79/WE.

4.    Termin realizacji zamówienia 

Okres realizacji zamówienia nie później niż do 30.09.2018.

5.    Miejsce realizacji zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia – siedziba Wykonawcy, a w przypadkach prowadzenia szkoleń, uzgodnień, doradztwa również w siedzibie Zamawiającego.


6.    Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

1.    Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.
2.    Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3.    Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
a)    Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej lub innego kraju Unii Europejskiej
b)    Wykonawca posiada merytoryczne przygotowanie i potencjał, zna wymogi dyrektywy 98/79/EC dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.
c)    Posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia lub zbliżonych tematycznie projektów w okresie ostatnich 3 lat od publikacji niniejszego postępowania.

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie:
Pkt.3 a) Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2)
Pkt.3 b) Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 3)
Pkt.3 b) Minimum 2 referencji potwierdzających, wymagane w pkt. 3c) doświadczenie.

4.    Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. 3.
5.    Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak dokumentów, o których mowa w pkt. 3, będzie skutkowało wezwaniem do uzupełnienia a w przypadku nieuzupełnienia wymaganego dokumentu - wykluczeniem z postępowania.
6.    Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.


7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1.    Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
2.    Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3.    Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
4.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.
5.    Ceną oferty jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia.


8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

1.    Kryteria oceny ofert:
I.    Opracowanie dokumentacji technicznej CE dla analizatora biochemicznego oraz analizatora hematologicznego klasy 5-diff oraz przeprowadzanie oceny zgodności według Dyrektywy 98/79/EC.
a.    Cena - 60%
b.    Doświadczenie – 40%

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
a.    Cena: 60 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 60 pkt.) wyliczana wg wzoru:

          Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert,
              --------------------------------------------------------------    x 60
                      Wartość netto wskazana w badanej ofercie

b.    Doświadczenie – 40% - Wartość zależna od zadeklarowanej długości realizacji zamówienia  (max 40 pkt.) wyliczana wg. wzoru:
      
Najdłuższy  okres realizacji zamówienia wskazany wśród otrzymanych ofert
                   --------------------------------------------------------------      x 40
                                       Okres analizowanej oferty

2.    Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a-b. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując matematyczne reguły zaokrąglania.
3.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100pkt. w odniesieniu do danej części przedmiotu zamówienia).
4.    W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.


9.  Sposób przygotowania oferty

1.    Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim lub angielskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową)
2.    Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć: 
a.    Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b.    Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3
3.    Kopie referencji potwierdzających wymagane doświadczenie
4.    Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
5.    Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy PZ CORMAY Spółka Akcyjna ul. Rapackiego 19A 20-150 Lublin lub mailem na karolina.koziol@cormay.pl


10.     Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

1.    Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 31 października 2016 r. do godziny 23:59.
2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: karolina.koziol@cormay.pl
4.    Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Karolina Kozioł (Specjalista ds. Funduszy Unijnych), tel.: +48 817 494 400 wew. 20, email: karolina.koziol@cormay.pl
5.    Zapytanie ofertowe jest dostępne do pobrania na stronie http://www.pzcormay.pl/


11.     Wykaz załączników

1.    Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
2.    Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym;
3.    Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.