Menu
   
      Zapytanie ofertowe – usługa doradcza – opracowanie technologii
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Lublin, 16 listopada 2016 r.

Ogłoszenie wyniku

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zakup usługi doradczej polegającej na opracowaniu projektu Technologii opartego na istniejącym projekcie Technologii niezbędnego do opracowania projektów budowlanego i wykonawczych branżowych w celu budowy Zakładu Produkcyjnego Wyrobów Medycznych do Diagnostyki in vitro PZ CORMAY S.A. w Lublinie.

Postępowanie toczyło się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w  związku z realizacją projektu pt. „Pierwsze wdrożenie do produkcji analizatorów diagnostycznych (hematologicznych i biochemicznych) nowej generacji z dedykowaną linią odczynników” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.2.1 Badania na rynek., umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-06-0004/15-00.

 

G.M. PROJECT s.r.o. z siedzibą w Opavie (Republika Czeska)
Janska c.p. 769/4
746 01 Opava

punktacja uzyskana 100,00

Gratulujemy, liczymy na owocną współpracę.

Członkowie Komisji:
Agnieszka Mazur
Karolina Kozioł
Agnieszka Pizoń

--------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę doradczą polegającą na opracowaniu projektu Technologii opartego na istniejącym projekcie Technologii niezbędnego do opracowania projektów budowlanego i wykonawczych branżowych w celu budowy Zakładu Produkcyjnego Wyrobów Medycznych do Diagnostyki in vitro PZ CORMAY S.A. w Lublinie


1.    Nazwa Zamawiającego

PZ CORMAY Spółka Akcyjna
Wiosenna 22, 05-092 Łomianki
ODDZIAŁ LUBLIN
20-150 Lublin
ul. Rapackiego 19A

2.    Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Pierwsze wdrożenie do produkcji analizatorów diagnostycznych (hematologicznych i biochemicznych) nowej generacji z dedykowaną linią odczynników” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.2.1 Badania na rynek. Zasadniczym celem projektu jest utworzenie nowego zakładu produkcyjnego i uruchomienie na jego terenie produkcji innowacyjnych analizatorów hematologicznych i biochemicznych wraz z dedykowaną linią odczynników w oparciu o własne, wypracowane w toku przeprowadzonych prac B+R, rozwiązania technologiczne. Realizacja projektu przyczyni się do znaczących zmian w rozwoju branży diagnostyki laboratoryjnej, poprzez wdrożenie unikalnych rozwiązań w nowych aparatach diagnostycznych.

3.    Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa doradcza polegająca na opracowaniu projektu technologii niezbędnego do opracowaniu projektu technologii opartego na istniejącym projekcie technologii niezbędnego do opracowania projektów budowlanego i wykonawczych branżowych w celu budowy Zakładu produkcyjnego Wyrobów Medycznych do diagnostyki in vitro firmy PZ CORMAY S.A. zlokalizowanego na działce Nr 44.6-132/4 ul. Spiessa 9 w Podstrefie Lublin będącej częścią Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec w standardzie Good Manufacturing Practice i Food & Drug Administration In Vitro Diagnostics Medical Devices  o  powierzchni użytkowej  wstępnej około 4.800 m2 . Zakład Produkcyjny będzie obejmował następujące obszary:

 • Produkcja odczynników diagnostycznych oraz kaset diagnostycznych
 • Produkcja elektronicznych analizatorów diagnostycznych
 • Magazyn wysokiego składowania
 • Magazyn surowców i materiałów
 • Chłodnie
 • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
 • Strefa administracyjna i socjalna
 • Strefa techniczna

W Zakładzie tym będą wytwarzane: innowacyjny analizator hematologiczny klasy 5-diff wraz z dedykowaną linią odczynnikową, analizator biochemiczny o wydajności ponad 400 oznaczeń na godzinę (laboratoria analityczne) wraz z dedykowaną linią odczynnikową i analizator biochemiczny nowej generacji – format gabinetowy (gabinety lekarskie, użytkowanie w miejscu kontaktu z pacjentem) wraz z dedykowaną linią kaset diagnostycznych.  Wyniki  powinny  być  dostarczone  w  formie  kompleksowego opracowania projektu technologii,  do  którego  prawa  autorskie  zostaną przekazane Zamawiającemu.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
Opracowanie projektu koncepcyjnego technologii (opis wraz z rysunkami) zgodnego z Normą GMP i wymaganiami FDA dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz Lean Manufacturing uzgodnionego pod względem Sanepid, bhp i ppoż., GMP i FDA:

 • rozmieszczenie funkcjonalne pomieszczeń produkcyjnych i pomocniczych w zgodności ze stosownymi       przepisami oraz z możliwością realizacji procesu produkcyjnego oraz transportu w jak najkrótszym czasie;
 • rozmieszczenie parku maszynowego wraz ze schematem podłączenia mediów w pomieszczeniach produkcyjnych uwzględniając obowiązujące przepisy, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i wszystkich innych obowiązujących w tym zakresie przepisów polskiego prawa.
 • rozmieszczenie i zagospodarowanie pomieszczeń socjalno-sanitarnych, zapewniających zatrudnionym pracownikom wykonywanie pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • PFD oraz opis procesu technologicznego z podaniem ilości zapotrzebowanych surowców podstawowych i pomocniczych (podaniem ich charakterystyki i wymagań) oraz wyrobów gotowych; opis transportu zewnętrznego i wewnętrznego; zestawienie zapotrzebowania na media; zestawienie zatrudnienia z rozdziałem na kobiety i mężczyzn oraz na zmiany; wytyczne niezbędne do wykonania wszystkich projektów branżowych opis gospodarki wodno-ściekowej i odpadów Rysunki z przepływem materiałów, personelu, odpadów, stref czystości.
 • wytyczne  dla wymagań FDA dla produkcji wyrobów medycznych IVD
 • definicja procesu technologicznego po stronie Zamawiającego, który będzie podstawą do opracowania opisu procesu technologicznego przez Projektanta w uzgodnieniu z Zamawiającym

Zamawiający wyznaczy zespół współpracujący z zespołem projektantów.

4.    Termin realizacji zamówienia 

Okres realizacji zamówienia maksymalnie 8 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

5.    Miejsce realizacji zamówienia

 • Miejsce realizacji zamówienia – siedziba Wykonawcy.

6.    Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Warunki udziału w postępowaniu

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

  a)    Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej lub innego kraju Unii Europejskiej
  b)    Wykonawca posiada merytoryczne przygotowanie i potencjał, posiada własnych technologów z uprawnieniami posiadających minimum pięcioletnie doświadczenie w opracowywaniu technologii zakładów produkcyjnych farmaceutycznych, zna wymogi GMP oraz FDA dla wyrobów medycznych i diagnostyki in vitro.

  Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie:

  Pkt.3 a) Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 3)

  Pkt.3 b) Minimum 2 referencji potwierdzających, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  Wykonawca zaprojektował co najmniej dwa projekty technologii zakładów medycznych/farmaceutycznych, które zostały wdrożone do produkcji

 4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. 3.
 5. Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak dokumentów, o których mowa w pkt. 3, będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.
 6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.
 5. Ceną oferty jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia.

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteria oceny ofert:

              I.    Opracowanie projektu Technologii zakładów produkcyjnych farmaceutycznych z wymogami GMP oraz FDA dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.
                 a.    Cena - 70%
                 b.    Termin realizacji - 30%

         Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
              a.    Cena: 70 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 70 pkt.) wyliczana wg wzoru:
            
        Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert,
             --------------------------------------------------------------    x 70
                    Wartość netto wskazana w badanej ofercie

              b.    Termin realizacji – 30% - Wartość zależna od zadeklarowanej długości realizacji zamówienia  (max 30 pkt.) wyliczana wg. wzoru:

  Najkrótszy okres realizacji zamówienia wskazany wśród otrzymanych ofert
                --------------------------------------------------------------    x 30
                 Okres realizacji zamówienia wskazany w badanej ofercie

 2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a-b. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100pkt. w odniesieniu do danej części przedmiotu zamówienia).
 4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

9.  Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową)
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć: 
  1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  2. Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3
  3. Kopie referencji potwierdzających, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zaprojektował co najmniej dwa projekty technologii zakładów medycznych/farmaceutycznych, które zostały wdrożone do produkcji
 3. Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
 4. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy PZ CORMAY Spółka Akcyjna ul. Rapackiego 19A 20-150 Lublin lub mailem na agnieszka.mazur@cormay.pl

10.     Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia  15 listopada 2016r. do godziny 23:59.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: agnieszka.mazur@cormay.pl
 4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Mazur (Dyrektor ds. inwestycji i Systemów Zarządzania Jakością), tel.: +48 817 494 442, email: agnieszka.mazur@cormay.pl
 5. Zapytanie ofertowe jest dostępne do pobrania na stronie http://www.pzcormay.pl/

11.     Wykaz załączników

1.    Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
2.    Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym;
3.    Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.