Menu
   
      2014 - 2020
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Informujemy, że firma PZ CORMAY S.A. podpisała umowy o dofinansowanie na realizację poniższych projektów:

Tytuł projektu: Pierwsze wdrożenie do produkcji analizatorów diagnostycznych (hematologicznych i biochemicznych) nowej generacji z dedykowaną linią odczynników

Cel projektu:
Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego i rozpoczęcie produkcji innowacyjnych analizatorów hematologicznych i biochemicznych wraz z dedykowaną linią odczynników w oparciu o własne wypracowane w toku przeprowadzonych prac B+R rozwiązania technologicznego.

Rezultaty projektu:
Dzięki realizacji projektu możliwe będzie pierwsze wdrożenie do produkcji innowacyjnych produktów w postaci unikalnych w skali światowej analizatorów hematologicznych w technologii 5-diff wraz z dedykowanymi odczynnikami w technologii bezcyjankowej oraz analizatorów biochemicznych nowej generacji wraz z dedykowanymi odczynnikami i kasetami w oparciu o własne, autorskie konstrukcje wypracowane przez Spółkę w toku przeprowadzonych prac.

Całkowita wartość projektu: 43 643 310,00 PLN

Wydatki kwalifikowane projektu: 33 496 100,00 PLN

Wartość dofinansowania: 19 997 660,00 PLN

Intensywność wsparcia: 59,70%

Okres realizacji projektu: 2015.11.01 – 2018.10.31

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.01-06-0004/15-00

 

 

Tytuł projektu: Prace rozwojowe nad demonstratorami innowacyjnych technologii nowej generacji analizatorów diagnostycznych wraz z dedykowanymi liniami odczynników

Cel projektu:
Celem projektu jest rozwój technologii innowacyjnych analizatorów: hematologicznego w technologii 5-diff wraz z dedykowanymi odczynnikami w technologii bezcyjankowej oraz analizatora biochemicznego nowej generacji z dedykowaną linią odczynnikową, w oparciu  o własne, autorskie konstrukcje.

Rezultaty projektu:
Rezultatem projektu, który PZ CORMAY S.A. planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu będzie opracowanie demonstratorów technologii: analizatora hematologicznego oraz biochemicznego nowej generacji z dedykowaną linią odczynnikową, zapewniających znaczną poprawę funkcjonalności i znacznie lepsze efekty diagnostyczne wpływające na wykrywalność chorób w ich początkowych stadiach oraz ich walidacja w warunkach rzeczywistych.

Całkowita wartość projektu: 15 024 130,59 PLN
Wydatki kwalifikowane projektu: 15 024 130,59 PLN
Wartość dofinansowania: 7 512 065,30 PLN
Intensywność wsparcia: 50,00%
Okres realizacji projektu: 2016.03.01 – 2017.12.31
Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.02-00-0109/16-00


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.