Menu
   
      Zapytanie ofertowe - wykonanie zabudowy powierzchni wystawienniczej MEDLAB 2017
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

Lublin, 12 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie wyniku

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zakup usługi polegającej na wykonaniu zabudowy powierzchni wystawienniczej na targi MEDLAB Middle East 2017, 06-09 luty 2017, Dubaj/ Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Postępowanie toczyło się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w  związku z realizacją projektu pt. „Ekspansja eksportowa producenta urządzeń medycznych i materiałów diagnostycznych, podmiotu PZ Cormay S.A. na wybranych rynkach w „Programie promocji branży sprzętu medycznego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 

World-expo International Sp. z o.o.

punktacja uzyskana 100,00

Gratulujemy, liczymy na owocną współpracę.

Członkowie Komisji:
Aleksandra Pudełek
Karolina Kozioł
Ewa Kozłowska

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup usługi polegającej na wykonaniu zabudowy powierzchni wystawienniczej na targi MEDLAB Middle East 2017, 06-09 luty 2017, Dubaj/ Zjednoczone Emiraty Arabskie

 ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup usługi polegającej na wykonaniu zabudowy powierzchni wystawienniczej na targi MEDLAB Middle East 2017, 06-09 luty 2017, Dubaj/ Zjednoczone Emiraty Arabskie


1. Nazwa Zamawiającego

PZ CORMAY Spółka Akcyjna
Wiosenna 22, 05-092 Łomianki
ODDZIAŁ LUBLIN 20-150 Lublin ul. Rapackiego 19A

2. Postanowienia ogólne
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Ekspansja eksportowa producenta urządzeń medycznych i materiałów diagnostycznych, podmiotu PZ Cormay S.A. na wybranych rynkach w „Programie promocji branży sprzętu medycznego”” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zabudowy stoiska i jego obsługa na targach MEDLAB Middle East 2017, odbywających się w dniach 06 - 09 luty 2017, Dubaj/ Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Powierzchnia stoiska Cormay (54m2 – 6 x 9). Hala Za`abeel 5, stoisko nr G40.


Oferta wykonania zabudowy i obsługi stoiska powinna obejmować następujący zakres:
• Wykonanie zabudowy zgodnie z załączonym projektem zabudowy – Załącznik 3, ustaleniami z PZ Cormay oraz wymogami organizatora targów MEDLAB Middle East,
• Wykonanie zabudowy stolarskiej stoiska z płyty wiórowej i MDF na konstrukcji drewnianej, podesty ekspozycyjne wg projektu, lada informacyjna oświetlona LED, zamknięta od wewnątrz, blat z płyty laminowanej,
• Wyposażenie stoiska w meble nie miej niż: 16 krzeseł w kolorze białym, 4 szklane okrągłe stoły, 2 stołki barowe białe, 2 stojaki na foldery, 10 plastikowych kieszonek na ulotki w formacie A4,
• Wykonanie i doposażenie zaplecza kuchennego, drzwi płytowe,
• Doposażenie zabudowy stoiska o inne niezbędne elementy, np. wieszak, kosz, regały na zapleczu kuchennym, lodówka z zamrażalnikiem, szafka kuchenna, dystrybutor na wodę, czajnik elektryczny,
Wyklejenie na zewnętrznych ścianach zabudowy stoiska grafik wielkoformatowych nadrukowanych na folii matowej samoprzylepnej, grafika wielkoformatowa 120x485cm x2 (wnętrze); grafika wielkoformatowa 270x500cm (tylna ściana), 115x500cm (bok zaplecza),
• Wykonanie panelu promocyjnego MPG zgodnie z wytycznymi udostępnionymi na stronie internetowej www.mr.gov.pl,element MPG, rozmiar 30x300cm
• Zakup farby, malowanie wg określonej przez Zamawiającego kolorystyki,
• Instalacje LED w podestach, w ladzie informacyjnej, oraz w motywach na ścianach zewnętrznych,
Położenie podłogi, Podłoga na stoisku podniesiona na 10 cm, podświetlany LED, obudowana mleczną plexy, pozwalająca na przeprowadzenie instalacji do podestów ekspozycyjnych, podłoga- biały, błyszczący laminat,
naklejka plotowana logo, 60x80cm x 2szt.,
lampy na wysięgnikach - oświetlenie białe, zimne o mocy minimum 100W - 19 szt., oświetlenie w stropach – o mocy minimalnej 70W - 13 szt.
krawędzie ścian podświetlane LED, zabudowane mleczną plexy (obustronnie)
ściany - MDF, malowane na biało i szaro
logo podświetlane od wewnątrz, 150x90 cm, litery przestrzenne, czerwona plexy
logo naklejka (115x70cm) na mrożonej plexy (180x100)
• Montaż w zabudowie ekranów LCD 42" USB - 2 szt. z instalacją przyłączy elektronicznych, wbudowane w ścianki przy podestach,
• Usuwanie usterek w ciągu 1h od zgłoszenia ich przez Zamawiającego,
• Transport wszelki elementów zabudowy stoiska jak i ich nośników i opakowań,
• Transport, pobyt ekipy montażowej,
• Rozładunek i załadunek ekspozycji na paletach (montaż – demontaż),
• Demontaż stoiska,
• Wykonanie drobnych korekt projektu zabudowy przez wykonawcę na prośbę i po uzgodnieniu z firmą Cormay,
• Przyjęcie odpowiedzialności za zabudowę (ryzyko, szkody, odpowiedzialność w stosunku do organizatora),
• Utrzymanie sprawności i obsługa techniczna stoiska,
• Poniesienie kosztów, które uwzględniają wszelkie koszty wytworzenia, utrzymania w okresie trwania targów a następnie demontażu, a w szczególności koszty ludzkie, ubezpieczenia, transportowe, a także inne związane z kosztem wytworzenia,
• Zapewnienie ubezpieczenie na pokrycie szkód i odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osób trzecich,
• Zapewnienie ubezpieczenia od szkód w czasie transportu elementów zabudowy,
• Całkowite wstrzymanie się Wykonawcy od wykorzystywania zabudowy do promocji innych i siebie, oprócz Zamawiającego według jego ustalonych kryteriów,

4. Termin realizacji zamówienia
Okres realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy z wybranym wykonawcą do 09 luty 2017r.
Dostarczenie kompletnej i funkcjonalnej zabudowy stoiska - do dnia 05 luty 2017r. do godziny 22:00,
Demontaż kompletnej zabudowy stoiska i wykonanie prac usunięcia wszelkich pozostałości – do dnia 10 luty 2017r. do godziny 12:00.

5. Miejsce realizacji zamówienia
Miejsce realizacji zamówienia – Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności. (Wytyczne zasady konkurencyjności zostały wydane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz.217), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową” oraz pkt 7 rozdziału 4 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Nr.MIiR/H 2014 -2020/12(01)/04/2015/) z późniejszymi zmianami.
2. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
a) Wykonawca ma zarejestrowaną siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej lub innego kraju Unii Europejskiej
b) Wykonawca posiada merytoryczne przygotowanie i potencjał do wykonania zabudowy zgodnie z załączonym projektem i opisem przedmiotu zamówienia, a także posiada udokumentowane doświadczenie w wykonaniu dwukrotnej realizacji zabudowy w obiekcie Dubai Convention Centre w Dubaju zakończonej wypłatą wynagrodzenia od zleceniodawcy.
c) Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia na targach międzynarodowych w okresie ostatnich 3 lat od publikacji niniejszego postępowania.
Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie:
Pkt.3 a) Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2)
Pkt.3 b) Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr.2) a dodatkowo przesłanie referencji potwierdzających, wymagane w pkt. 3b doświadczenie.
Pkt.3 c) Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2) a dodatkowo przesłanie referencji potwierdzających, wymagane w pkt. 3c doświadczenie.
4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. 3.
5. Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak dokumentów o których mowa w pkt. 3, będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wariantowych.
5. Ceną oferty jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia.

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
1. Kryteria oceny ofert:
Zakup usługi - wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej na targi MEDLAB Middle East 2017, 06-09 luty 2017, Dubaj/ Zjednoczone Emiraty Arabskie.
a. Cena - 70%
b. Termin realizacji - 30%
Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena: 70 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 70 pkt.) wyliczana wg wzoru:
Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 70
Wartość netto wskazana w badanej ofercie

Termin realizacji – 30% - Wartość zależna od zadeklarowanej długości realizacji zamówienia (max 30 pkt.) wyliczana wg. wzoru:
Najkrótszy okres realizacji zamówienia wskazany wśród otrzymanych ofert
-------------------------------------------------------------- x 30
Okres realizacji zamówienia wskazany w badanej ofercie
2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a-b. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy/Wykonawcom, którego/których oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100pkt. w odniesieniu do danej części przedmiotu zamówienia).
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

9. Sposób przygotowania oferty
1. Złożona oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta,
- datę sporządzenia,
- cenę jednostkową oraz całkowitą netto i brutto,
- termin ważności oferty,
- warunki i termin płatności,
- podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową.
2. Do oferty należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
b. Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 2.
c. Kopie referencji (zgodnie z punktem 3b i 3c).
3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w siedzibie firmy PZ CORMAY Spółka Akcyjna ul. Rapackiego 19A 20-150 Lublin lub mailem na apudelek@cormay.pl

10. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu
1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 11 stycznia 2017r. do godziny 10:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: apudelek@cormay.pl
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Aleksandra Pudełek (Specjalista ds. Komunikacji), tel.: +48 749 44 00 wew. 453, email: apudelek@cormay.pl
5. Zapytanie ofertowe jest dostępne do pobrania na stronie http://www.pzcormay.pl/

11. Wykaz załączników
1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 – Projekt zabudowy
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy

12. Termin ogłoszenia wyników oraz podpisania umowy
Termin ogłoszenia wyboru wykonawcy – do dnia 12.01.2017
Termin podpisania umowy na realizację zlecenia – do dnia 13.01.2017


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.