Menu
   
      ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie zabudowy powierzchni wystawienniczej na targi CMEF 2017
 
  Relacje inwestorskie
 


 
            

 

Lublin, 28 kwiecień 2017Ogłoszenie wyniku

 Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zakup usługi polegającej na wykonaniu zabudowy powierzchni wystawienniczej na targach CMEF 2017,

15-18 maja 2017, Szanghaj w Chinach, w ramach projektu pt. „Ekspansja eksportowa producenta urządzeń medycznych i materiałów diagnostycznych, podmiotu PZ Cormay S.A. na wybranych rynkach w „Programie promocji branży sprzętu medycznego”” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand, wniosek o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-14-0110/16.

 

WORLD EXPO International Sp. z o.o.

 

Gratulujemy, liczymy na owocną współpracę.

  

Lublin, 20.04.2017


ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup usługi polegającej na wykonaniu zabudowy powierzchni wystawienniczej na targi CMEF 2017,
15-18 maja 2017, Szanghaj/ Chiny

 

1.    Nazwa Zamawiającego
   
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
Wiosenna 22, 05-092 Łomianki
ODDZIAŁ LUBLIN
20-150 Lublin
ul. Rapackiego 19A

2.    Postanowienia ogólne


Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności,
w związku z realizacją projektu pt. „Ekspansja eksportowa producenta urządzeń medycznych i materiałów diagnostycznych, podmiotu PZ Cormay S.A. na wybranych rynkach w „Programie promocji branży sprzętu medycznego”” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand.


3.    Przedmiot zamówienia 


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zabudowy stoiska i jego obsługa na targach CMEF 2017, odbywających się w dniach 15-18 maja 2017 w Szanghaju. 
Powierzchnia stoiska Cormay (18m2 – 3 x 6). Stoisko numer 3.1D65, International IVD Pavilion.
Oferta wykonania zabudowy i obsługi stoiska powinna obejmować następujący zakres:
•    Wykonanie zabudowy zgodnie z załączonym projektem zabudowy – Załącznik 3, ustaleniami z PZ Cormay
oraz wymogami organizatora targów CMEF 2017,
•    Oferta wykonania zabudowy i obsługi stoiska powinna obejmować następujący zakres:

Wykonanie zabudowy stolarskiej stoiska z płyty wiórowej i MDF na konstrukcji drewnianej, podesty ekspozycyjne wg projektu z podświetleniami i gniazdkami, lada informacyjna z podświetleniem LED, zamknięta od wewnątrz.

Wyposażenie stoiska w meble nie miej niż:
•    8 krzeseł w kolorze białym,
•    2 szklane okrągłe stoły,
•    2 stołki barowe białe,
•    3 plastikowe kieszonek na ulotki w formacie A4
•    Stojak na ulotki

•    Wykonanie i doposażenie zaplecza kuchennego, drzwi płytowe.

•    Doposażenie zabudowy stoiska o inne niezbędne elementy, np. wieszak, kosz, regały na zapleczu kuchennym,
•    dystrybutor na wodę, czajnik elektryczny.
•    Wyklejenie na zewnętrznych ścianach zabudowy stoiska grafik wielkoformatowych nadrukowanych na folii matowej samoprzylepnej, grafika wielkoformatowa – 18 m2.
•    Wykonanie panelu promocyjnego MPG zgodnie z wytycznymi udostępnionymi na stronie internetowej www.mr.gov.pl,element MPG, rozmiar 30x300cm.
•    Zakup farby, malowanie wg określonej przez Zamawiającego kolorystyki.
•    Instalacje LED i gniazdek w podestach, w ladzie informacyjnej.
•    Naklejki plotowane na podestach x 3 szt.
•    Lampy na wysięgnikach - oświetlenie białe, zimne o mocy minimum 100W – nie mniej niż 8 szt.
•    Ściany - MDF, malowane na biało. 
•    Logotypy wykonane z plexy x 4 szt.
•    Montaż w zabudowie ekranu LCD 55" USB - 1 szt. z instalacją przyłączy elektronicznych, wbudowanie w ścianki przy podestach,
•    Usuwanie usterek w ciągu 1h od zgłoszenia ich przez Zamawiającego,
•    Transport wszelki elementów zabudowy stoiska jak i ich nośników i opakowań,
•    Transport, pobyt ekipy montażowej,
•    Rozładunek i załadunek ekspozycji na paletach (montaż – demontaż),
•    Demontaż stoiska,
•    Wykonanie drobnych korekt projektu zabudowy przez wykonawcę na prośbę i po uzgodnieniu z firmą Cormay,
•    Przyjęcie odpowiedzialności za zabudowę (ryzyko, szkody, odpowiedzialność w stosunku do organizatora),
•    Utrzymanie sprawności i obsługa techniczna stoiska,
•    Poniesienie kosztów, które uwzględniają wszelkie koszty wytworzenia, utrzymania w okresie trwania targów
a następnie demontażu, a w szczególności koszty ludzkie, ubezpieczenia, transportowe, a także inne związane
z kosztem wytworzenia,
•    Zapewnienie ubezpieczenie na pokrycie szkód i odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osób trzecich,
•    Zapewnienie ubezpieczenia od szkód w czasie transportu elementów zabudowy,
•  Całkowite wstrzymanie się Wykonawcy od wykorzystywania zabudowy do promocji innych i siebie, oprócz Zamawiającego według jego ustalonych kryteriów,


4.    Termin realizacji zamówienia 


Okres realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy z wybranym wykonawcą do 18 maja 2017r.
Dostarczenie kompletnej i funkcjonalnej zabudowy stoiska - do dnia 14 maja 2017r. do godziny 16:00,
Demontaż kompletnej zabudowy stoiska i wykonanie prac usunięcia wszelkich pozostałości – do dnia 18 maja 2017r.
do godziny 22:00.


5.    Miejsce realizacji zamówienia


Miejsce realizacji zamówienia – Szanghaj, Chiny – National Convention & Exhibition Center.

6.    Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

1.    Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności. (Wytyczne zasady konkurencyjności zostały wydane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz.217), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową” oraz pkt 7 rozdziału 4 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Nr.MIiR/H 2014 -2020/12(01)/04/2015/) z późniejszymi zmianami.
2.    Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3.    Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
a)    Wykonawca ma zarejestrowaną siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej lub innego kraju Unii Europejskiej
b)    Wykonawca posiada merytoryczne przygotowanie i potencjał do wykonania zabudowy zgodnie z załączonym projektem i opisem przedmiotu zamówienia, a także posiada udokumentowane doświadczenie w wykonaniu dwukrotnej realizacji zabudowy w Chinach  zakończonej wypłatą wynagrodzenia od zleceniodawcy.
c)    Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia
na targach międzynarodowych w okresie ostatnich 3 lat od publikacji niniejszego postępowania.
Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie:
Pkt.3 a) Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2)
Pkt.3 b) Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr.2) a dodatkowo przesłanie referencji potwierdzających, wymagane w pkt. 3b doświadczenie.
Pkt.3 c) Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2) a dodatkowo przesłanie referencji potwierdzających, wymagane w pkt. 3c doświadczenie.
4.    Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. 3.
5.    Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak dokumentów o których mowa w pkt. 3, będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.
6.    Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty


1.    Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2.   Podana w ofercie cena ma być wyrażona w USD. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3.    Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wariantowych.
5.    Ceną oferty jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia.

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów


1.    Kryteria oceny ofert:
Zakup usługi - wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej na targi CMEF, 15-18 maja 2017, Szanghaj/ Chiny.
a.    Cena - 70%
b.    Termin realizacji - 30%

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena: 70 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 70 pkt.) wyliczana wg wzoru:

Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert,
--------------------------------------------------------------    x 70
Wartość netto wskazana w badanej ofercie
Termin realizacji – 30% - Wartość zależna od zadeklarowanej długości realizacji zamówienia  (max 30 pkt.) wyliczana wg. wzoru:
      
Najkrótszy okres realizacji zamówienia wskazany wśród otrzymanych ofert
--------------------------------------------------------------    x 30
Okres realizacji zamówienia wskazany w badanej ofercie

2.    Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a-b. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy/Wykonawcom, którego/których oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100pkt. w odniesieniu do danej części przedmiotu zamówienia).
4.    W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

9.  Sposób przygotowania oferty


1.    Złożona oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta,
- datę sporządzenia,
- cenę jednostkową oraz całkowitą netto i brutto wyrażoną w USD,
- termin ważności oferty,
- podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową.
2.    Do oferty należy dołączyć:
a.    Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
b.    Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stanowiące
 Załącznik nr 2.
c.    Kopie referencji (zgodnie z punktem 3b i 3c).
3.    Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w siedzibie firmy PZ CORMAY Spółka Akcyjna
ul. Rapackiego 19A 20-150 Lublin lub mailem na apudelek@cormay.pl

10.     Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu
1.    Ofertę zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 27 kwietnia 2017r. do godziny 23:59.
2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: apudelek@cormay.pl
4.    Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Aleksandra Pudełek (Specjalista ds. Komunikacji), tel.: +48 749 44 00 wew. 453, email: apudelek@cormay.pl
5.    Zapytanie ofertowe jest dostępne do pobrania na stronie http://www.pzcormay.pl/

11.     Wykaz załączników

1.  Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
2.    Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
3.    Załącznik nr 3 – Projekt zabudowy
4.    Załącznik nr 4 – Wzór umowy

12.    Termin ogłoszenia wyników oraz podpisania umowy

Termin ogłoszenia wyboru wykonawcy – do dnia 28.04.2017
Termin podpisania umowy na realizację zlecenia – do dnia 05.05.2017 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.