Menu
   
      Zapytanie ofertowe na usługę doradczą - rynek Chiny
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

 

 Lublin, 20 czerwca 2017

 

Ogłoszenie wyniku

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zakup usługi doradczej w zakresie ekspansji na rynek perspektywiczny Chin, w ramach projektu pt. „Ekspansja eksportowa producenta urządzeń medycznych i materiałów diagnostycznych, podmiotu PZ Cormay S.A. na wybranych rynkach w „Programie promocji branży sprzętu medycznego””, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand, umowa o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-14-0110/16-00.

W przeprowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Ewa Kokoć “Audytorzy R”. Firma jako jedyna złożyła ofertę oraz spełniła kryteria oceny ofert wskazane w zapytaniu ofertowym.

 

Gratulujemy, liczymy na owocną współpracę.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup - Usługa doradcza w zakresie ekspansji na rynek perspektywiczny Chin.

1.            Nazwa Zamawiającego

 

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

Wiosenna 22, 05-092 Łomianki

ODDZIAŁ LUBLIN

20-150 Lublin

ul. Rapackiego 19A

2.            Postanowienia ogólne

 

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Ekspansja eksportowa producenta urządzeń medycznych i materiałów diagnostycznych, podmiotu PZ Cormay S.A. na wybranych rynkach w „Programie promocji branży sprzętu medycznego”” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

3.            Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi:

Usługa doradcza w zakresie ekspansji na rynek perspektywiczny Chin.

Planowy budżet za całość usługi doradczej – około 3300zł netto.

 

Oferta powinna obejmować następujący wykonanie usługi doradczej w zakresie:

1.            Związanym z perspektywą wejścia eksportu produktów odczynników laboratoryjnych

do analizatorów na rynek Chin w korelacji z przedsięwzięciem udziału PZ. Cormay S.A.

na targach w formie wystawcy w roku 2017.

2.            Perspektyw, poprzez przedstawienie chłonności rynku Chin na odczynniki laboratoryjne

w zakresie oferty PZ. Cormay S.A.

3.            Interpretacji informacji perspektyw proeksportowych dla rynku Chin w korelacji z elementami analizy chłonności.

4. Termin realizacji zamówienia 

 

Okres realizacji zamówienia do 30 czerwca 2017 r.

Planowany czas trwania usługi doradczej: 24 godziny zegarowe

Planowany termin ogłoszenia wyniku postępowania: 20 czerwca 2017 r. godzina 13:00

Planowany termin podpisania umowy 22 czerwca 2017.

5. Miejsce realizacji zamówienia

 

Miejsce realizacji zamówienia – Polska – siedziba/y Zamawiającego.

6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 

 

1.            Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.

2.            Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

3.            Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

a)            Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej lub innego kraju Unii Europejskiej

b)           Wykonawca posiada merytoryczne przygotowanie i potencjał do przeprowadzania szkoleń

z zakresu przedmiotu zamówienia.

c)            Wykonawca posiada doświadczenie w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat od publikacji niniejszego postępowania (np. przeprowadził usługę szkoleniową

lub doradczą w zakresie rynku perspektywicznego Chin w branży medycznej – preferowana branża laboratoryjna).

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie:

Pkt.3 a) Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2)

Pkt.3 b) Minimum jednej referencji w realizacji przedmiotu zamówienia dostarczonej na żądanie Zamawiającego.

4.            Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. 3.

5.            Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak dokumentów o których mowa w pkt. 3, będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.

6.            Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające

w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 

 

1.            Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia.

2.            Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z przygotowaniem, terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

3.            Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena

za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

4.            Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.

5.            Ceną oferty jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia.

 

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 

 

 

1.            Kryteria oceny ofert:

a.            Cena - 70%

b.            Najkrótszy termin wykonania zamówienia od momentu podpisania umowy wyrażony w dniach (doba ośmio-godzinna) - 30%

 

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:

Cena: 70 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 70 pkt.) wyliczana wg wzoru:

 

Najniższa cena oferty netto wśród otrzymanych ofert,

--------------------------------------------------------------      x 70

Cena netto wskazana w badanej ofercie

 

Termin realizacji – 30% - Wartość zależna od zadeklarowanej długości realizacji zamówienia  (max 30 pkt.) wyliczana wg. wzoru:

      

Najkrótszy termin realizacji zamówienia wskazany wśród otrzymanych ofert

--------------------------------------------------------------      x 30

Termin realizacji zamówienia wskazany w badanej ofercie

 

2.            Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a-b. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.

3.            Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy/Wykonawcom, którego/których oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100pkt. w odniesieniu do danej części przedmiotu zamówienia).

4.            W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

 

9.  Sposób przygotowania oferty

 

1.            Złożona oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta,

- datę sporządzenia,

- cenę jednostkową oraz całkowitą netto i brutto,

- termin ważności oferty,

- ilość godzin doradczych (doba doradcza o czasie trwania, nie dłuższym niż 8 godzin zegarowych)

- termin realizacji usługi doradczej,

- warunki i termin płatności,

- podpis wykonawcy wraz z pieczątką firmową.

2.            Do oferty należy dołączyć:

a.            Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą

a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

b.            Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 2.

3.            Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy PZ CORMAY Spółka Akcyjna ul. Rapackiego 19A 20-150 Lublin lub mailem na aleksandra.pudelek@cormay.pl

 

10. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 

 

1.            Ofertę zgodną niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do 19 czerwca 2017r.

do godziny 23:59 w siedzibie zamawiającego.

2.            Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.            Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym

 i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oferty, dokumentów i informacji

w formie elektronicznej na adres: aleksandra.pudelek@cormay.pl

4.            Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Aleksandra Pudełek tel.: +48 817 494 400 wew. 53, email: aleksandra.pudelek@cormay.pl

5.            Zapytanie ofertowe jest dostępne do pobrania na stronie http://www.pzcormay.pl/

 

11. Wykaz załączników

  

1.            Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

2.            Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału

 

w postępowaniu

 

 

 


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.