Menu
   
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

Lublin, 26 września 2017

Ogłoszenie wyniku

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zakup spektrofotometru Uv-Vis wraz z wyposażeniem, w ramach projektu pt. „Pierwsze wdrożenie do produkcji analizatorów diagnostycznych (hematologicznych i biochemicznych) nowej generacji z dedykowaną linią odczynników” w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-06-0004/15-00.

W przeprowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Spectro – Lab Sp. z o.o.. Firma jako jedyna złożyła ofertę spełniającą kryteria oceny ofert wskazane w zapytaniu ofertowym.

Gratulujemy, liczymy na owocną współpracę.

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie Ofertowe

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na


Zakup spektrofotometru Uv-Vis wraz z wyposażeniem


I.    NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą 05-092 Łomianki, Wiosenna 22 , wpisana  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS: 0000270105, NIP: 1181872269, REGON: 140777556.  Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 63 723 954 PLN, wysokość kapitału wpłaconego Spółki: 63 723 954 PLN.
e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: mariusz.suchy@cormay.pl
Adres korespondencji:
a.    PZ CORMAY Spółka Akcyjna
       Rapackiego 19A
       20-150 Lublin
adres strony internetowej: www.cormay.pl

II.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym (dalej zwanej Zapytaniem) wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część.
2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3.    Zamówienie zostało opublikowane również na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz w Biuletynie Konkurencyjności.

III.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.    Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności w związku z realizacją projektu pt. „Pierwsze wdrożenie do produkcji analizatorów diagnostycznych (hematologicznych i biochemicznych) nowej generacji z dedykowaną linią odczynników” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój, działanie 3.2.1 Badania na rynek.
Zasadniczym celem projektu jest utworzenie nowego zakładu produkcyjnego i rozpoczęcie produkcji innowacyjnych analizatorów hematologicznych i biochemicznych wraz z dedykowaną linią odczynników w oparciu o własne, wypracowane w toku przeprowadzonych prac B+R, rozwiązania technologiczne. Realizacja projektu przyczyni się do znaczących zmian w rozwoju branży diagnostyki laboratoryjnej, poprzez wdrożenie unikalnych rozwiązań w nowych aparatach diagnostycznych.
2.    Postępowanie, którego dotyczy niniejsze Zapytanie oznaczone jest znakiem:
BADANIA_NA_RYNEK.3.2.1_1. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
3.    Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim.
4.    Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia sporządzona będzie w języku polskim.

IV.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup Spektrofotometru Uv-Vis wraz z wyposażeniem. Szczegółowa specyfikacja określona została w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.    Zgodny z  CPV: 38540000-2

V.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.    Zamawiający wymaga, aby całość zamówienia została zrealizowana w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy lub złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
2.    Zamawiający wymaga dostawy zamówionych części w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7ºº do 15ºº na adres: PZ Cormay Spółka Akcyjna, Zakład Produkcyjny Marynin 61A,      21-030 Motycz.

VI.    WARUNKI   UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  ORAZ SPOSÓB  DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
a)    Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej lub innego kraju Unii Europejskiej.
b)    Wykonawca posiada merytoryczne przygotowanie i potencjał w dostawie urządzeń analitycznych tej klasy.
Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie:
Pkt. a) Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2)
Pkt. b) Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2) oraz referencje potwierdzające, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - Wykonawca dostarczył urządzenia analityczne takiej klasy jak przedmiot zamówienia.

1.    Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi powyżej.
2.    Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak dokumentów o których mowa powyżej, będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.
3.    Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

VII.    INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1.    Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.    Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie na adres wskazany w punkcie I, drogą elektroniczną na adres: mariusz.suchy@cormay.pl lub drogą faksową (nr faksu: (81) 503 15 16) z zastrzeżeniem ust. 5.
3.    W przypadku przekazania dokumentów droga faksową, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu.
4.    Dokument przesłany drogą elektroniczną winien przybrać formę skanu oryginału pisma podpisanego przez upoważnioną osobę. 
5.    Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami jak również dla oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dla dokumentów przedstawionych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania i dla pełnomocnictw.
6.    Złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdziale w formie innej niż określona przez Zamawiającego będzie nieskuteczne.
7.    Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
8.    Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
PZ CORMAY Spółka Akcyjna Rapackiego 19A, 20-150 Lublin lub mailem na mariusz.suchy@cormay.pl
9.    W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść Zapytania. Zmiana treści Zapytania może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego.
10.    Zmiana treści Zapytania dokonana w sposób wymieniony w ust. 9 przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim Wyko¬nawcom, którym przekazano Zapytania. Jeżeli w wyniku dokonanej zmiany treści Zapytania niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
11.    Zamawiający w razie potrzeby przewiduje zorganizowanie spotkania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących Zapytania, o ile takie wątpliwości powstaną w toku postępowania. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

VIII.    WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Mariusz Suchy e-mail: mariusz.suchy@cormay.pl 
 
IX.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.    Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).
2.    Do oferty należy dołączyć:
a.    Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
b.    Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 2
c.    Kopie referencji potwierdzających, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - Wykonawca posiada merytoryczne przygotowanie i potencjał w dostawie urządzeń analitycznych tej klasy co przedmiot zamówienia.
3.    Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
4.    Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w oddziale firmy PZ CORMAY Spółka Akcyjna Rapackiego 19A, 20-150 Lublin lub mailem na mariusz.suchy@cormay.pl

X.    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.    Ofertę zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 11.09.2017 roku do godziny 23:59. 
2.    Oferty zostaną otwarte w dniu 14.09.2017 r. roku o godzinie 1130 w PZ CORMAY Spółka Akcyjna Rapackiego 19A, 20-150 Lublin.
3.    Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, po uprzednim niezwłocznym zawiadomieniu wykonawcy o złożeniu oferty po terminie.
4.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: mariusz.suchy@cormay.pl

XI.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.    Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia.
2.    Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3.    Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
4.    Ceną oferty jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia.

XII.    OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1.    Kryteria oceny ofert:
Cena - 50%
Specyfikacja – 30%
Termin realizacji - 20%
a)    Cena: 50 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 50 pkt.) wyliczana wg wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert,
--------------------------------------------------------------    x 50
Wartość netto wskazana w badanej ofercie
b)    Specyfikacja: 30 % - Wartość punktowa kryterium „Specyfikacja” (max 30 pkt.) wyliczana wg wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

Specyfikacja urządzenia zawierająca najwyższe oceniane parametry wśród otrzymanych ofert,
--------------------------------------------------------------    x 30
Specyfikacja minimalna wskazana w badanej ofercie

c)    Termin realizacji – 20% - Wartość zależna od zadeklarowanej długości realizacji zamówienia  (max 20 pkt.) wyliczana wg. Wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

Najkrótszy okres realizacji zamówienia wskazany wśród otrzymanych ofert
--------------------------------------------------------------    x 20
Okres realizacji zamówienia wskazany w badanej ofercie
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy lub realizacji zamówienia według oferty złożonej w niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
6.    Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, może fakultatywnie przeprowadzić II etap postępowania zgodnie z opisanym w art. III Trybem udzielenia zamówienia.

XIII. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY W PRZYPADKU GDY:
1.      Nastąpi konieczność sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi;
2.      Nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych;
3.      Nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;
4.      Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
5.      Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
6.      Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
7.      Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50%  całkowitej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.

ZAŁĄCZNIKI:

1) Wzór Umowy zakupu,
2) Załącznik nr 1 – Specyfikacja,
3) Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
4) Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.