Menu
   
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Lublin, 25 maja 2018

Ogłoszenie wyniku

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 2/CBR na zakup specjalistycznej aparatury badawczej, w ramach projektu pt. „Stworzenie CBR PZ Cormay S.A.” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, umowa o dofinansowanie nr POIR.02.02.00-00-0139/17-00.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Tokyo Boeki Medisys Inc.
28F KYOBASHI EDOGRAND
2-2-1 Kyobashi,Chuo-ku, Tokyo,
104-0031 Japonia

Lublin, 25th May 2018

Dear Sirs, PZ Cormay S.A. informs, that in the present proceedings an attractive offer of the company was chosen:

Tokyo Boeki Medisys Inc.
28F KYOBASHI EDOGRAND
2-2-1 Kyobashi,Chuo-ku, Tokyo,
104-0031 Japan

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/CBR
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na Zakup specjalistycznej aparatury badawczej


1.    Nazwa Zamawiającego
    
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą 05-092 Łomianki, Wiosenna 22 , wpisana  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS: 0000270105, NIP: 1181872269, REGON: 140777556.  Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 77 205 008 PLN, wysokość kapitału wpłaconego Spółki: 77 205 008 PLN.
e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: daria.kostecka@cormay.pl

Adres korespondencji:
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
Rapackiego 19A
20-150 Lublin

adres strony internetowej: www.cormay.pl


2.    Postanowienia ogólne
1.    Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym (dalej zwanej Zapytaniem) wraz ze wszystkim załącznikami stanowiącymi jej integralną część.
2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3.    Zapytanie zostało zamieszczone również na stronie Bazy Konkurencyjności


3.    Tryb udzielania zamówienia
1.    Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Stworzenie CBR PZ Cormay S.A.” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.
Zasadniczym celem projektu jest stworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego Chemii Laboratoryjnej PZ Cormay S.A. CBR Cormay S.A. jest projektem biznesowym kontynuacji działania działu badawczo rozwojowego PZ Cormay S.A. w formie wyspecjalizowanej, jako centralny ośrodek badawczo-rozwojowy chemii laboratoryjnej
dla producentów OEM analizatorów, dystrybutorów, producentów markowych urządzeń laboratoryjnych, jak i grupy Orphee. Powstanie CBR PZ Cormay S.A. pozwoli na dostosowanie procesu produkcyjnego poprzez skorygowanie technologii składu i wytwórczej chemii laboratoryjnej do zmiennej dynamiki zamówieniowej w połączeniu z możliwością przezbrojenia dla niskich nakładów linii produkcyjnych.
2.    Postępowanie, którego dotyczy niniejsze Zapytanie oznaczone jest znakiem: 2/CBR
CBR.2.1_1. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
3.    Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim lub angielskim.
4.    Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia sporządzona będzie w języku polskim lub angielskim.


4.    Opis przedmiotu zamówienia  
1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych specjalistycznych urządzeń diagnostycznych o podanych parametrach. Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy zakupu jednego analizatora. Ofertowany analizator powinien mieć ilość testów fotometrycznych/godzinę zgodną z niżej podaną specyfikacją (Zamawiający dopuszcza różnice względem ilości testów fotometrycznych/godzinę opisane poniżej) oraz jednocześnie być analizatorem nablatowym (co musi być uwidocznione na opisie standardowym publicznym specyfikacji (folderze) lub deklaracji pisemnej producenta sprzętu, natomiast pozostałe cechy oferowanych analizatorów muszą odpowiadać co najmniej warunkom (parametrom) podanym w opisie przedmiotu zamówienia:
A)    Analizator Biolis 30i lub równorzędnej klasy i funkcjonalności: Nablatowy analizator biochemiczny
o wydajności 270 testów fotometrycznych/godzinę
(zamawiający dopuszcza różnice w zakresie +/- 30 testów/godzinę), ze stacją mycia kuwet reakcyjnych. Moduł ISE opcjonalny. Analizator posiadający fotometr wykorzystujący odczyt przy 13 długościach fal. Źródłem światła jest lampa halogenowo- wolframowa (szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).  
2.    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3.    Kod CPV i nazwa:
33124100-6 Urządzenia diagnostyczne

5.    Termin realizacji zamówienia  
1. Okres realizacji zamówienia 20 tygodni od dnia podpisania umowy - z wybranym Wykonawcą. Przez realizację zamówienia Zamawiający rozumie dostarczenie zamówionej aparatury do wskazanego miejsca dostawy oraz podpisanie protokołu odbioru z klauzulą „bez zastrzeżeń”
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia o 8 tygodni.


6.    Warunki   udziału  w postępowaniu  oraz sposób  dokonania oceny spełniania tych warunków
1.    Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
2.    Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach każdego z przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
3.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
a)    Wykonawca posiada merytoryczne przygotowanie i potencjał w dostawie tego typu urządzeń.
Ze względu na przedmiot zamówienia, Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował doświadczeniem w realizacji zamówień, polegających na dostawie analizatorów objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga, by Wykonawca legitymował się doświadczeniem w zrealizowaniu – w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty –  min. dwóch zamówień na dostawy analizatorów, przy czym wartość każdego z tych zamówień nie może być mniejsza, niż równowartość  70 000,00 zł BRUTTO.
Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie:
-  Oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 2) uzupełnione dwiema referencjami, wydanymi przez podmioty, na których rzecz lub zlecenie zrealizował zamówienia na dostawy analizatorów. Referencje winny jednoznacznie wskazywać na to, że oferent zrealizował te zamówienia w sposób prawidłowy.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli Dodać osoby
e) istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a beneficjentem, w ramach której jeden w wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy beneficjent i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.

Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta oraz wykonującymi
w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, są:
1.    Prezes Zarządu Janusz Płocica
2.    Wiceprezes Zarządu Wojciech Suchowski
3.    Członek Zarządu Flavio Finotello
4.    Pełnomocnik Dyrektor Operacyjny Jarosław Ziółkiewicz
5.    Pełnomocnik Dyrektor Finansowy Joanna Kamińska
6.    Pełnomocnik Dyrektor Inwestycji Agnieszka Mazur
7.    Dyrektor Strategii Produktowej i Marketingu Dariusz Żwak
8.    Kierownik DBiR Daria Kostecka
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.  
5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi powyżej.
6. W przypadku, gdy Zamawiający znajdzie błędy formalne w sposobie wypełnienia formularza oferty oraz pozostałych formularzy Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania oferentów
do uzupełnień/skorygowania dokumentów przy zastrzeżeniu terminu. Niezłożenie przez Oferenta uzupełnień/korekty skutkuje odrzuceniem oferty. Poprawie mogą podlegać wyłącznie elementy wskazane przez Zamawiającego i oczywiste omyłki pisarskie Oferenta.  Zmiany te w żaden sposób nie mogą prowadzić do modyfikacji oferty. W przypadku, gdy w ofercie lub załącznikach wprowadzone zostaną inne niż wskazane przez Zamawiającego poprawki lub nieuzasadnione zmiany,  oferta będzie uznawana za niedozwoloną
i będzie odrzucona.
7. Złożenie dokumentów, z których nie wynika jednoznacznie spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak dokumentów, o których mowa powyżej, będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.
8.   Zamawiający odrzuca oferty jeżeli:
a)    treść oferty nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu - w szczególności, gdy analizator nie spełnia wymogów odnoszących się do ilości testów fotometrycznych/godzinę oraz nie będzie to analizator nablatowy
b)    zawiera rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia
c)    została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
9. Z udziału w postępowaniu może zostać wykluczony Oferent, który poda rażąco niską cenę. Za rażąco niską cenę uznawane jest, gdy cena oferty jest niższa o 30% od szacownej przez Zamawiającego wartości zamówienia lub o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. W takiej sytuacji Zamawiający zwróci się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, wyznaczając Oferentowi trzydniowy termin na złożenie wyjaśnień oraz dowodów. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży on wymaganych wyjaśnień lub jeżeli złożone wyjaśnienia i dowody potwierdzą, że oferowana cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.


7.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1.    Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim lub angielskim.
2.    Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną na adres: daria.kostecka@cormay.pl lub drogą faksową (nr faksu: +48 81 749-44-34) z zastrzeżeniem ust. 5.
3.    W przypadku przekazania dokumentów droga faksową, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu.
4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami jak również dla oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dla dokumentów przedstawionych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania i dla pełnomocnictw.
5.    Dokument przesłany drogą elektroniczną winien przybrać formę pliku PDF, obejmującego kopię cyfrową (skan) oryginału pisma podpisanego przez upoważnioną osobę. Tak przesłany dokument będzie uznawany za zachowujący formę pisemną.
6.    Złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdziale w formie innej niż określona
przez Zamawiającego będzie uznane za nieskuteczne.
7.    Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na podany adres mailowy podany
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
8.    Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
PZ CORMAY Spółka Akcyjna, ul. Rapackiego 19A, 20-150 Lublin lub na e-mail: daria.kostecka@cormay.pl
9.    W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść Zapytania. Zmiana treści Zapytania może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego.
10.    Zmiana treści Zapytania dokonana w sposób wymieniony w ust. 9 zostanie opublikowana na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Jeżeli w wyniku dokonanej zmiany treści Zapytania niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

8. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych oraz zakończenia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. Przystępując do postępowania, oferenci akceptują tak określone uprawnienie Zamawiającego.
2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy,  który  ubiegał  się  o udzielenie  zamówienia, zawiadamia  o  wszczęciu  kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.
3. W  przypadku,  gdy  nie  został  wyłoniony  Wykonawca,  Zamawiający  podaje  ten  fakt  wraz  z uzasadnieniem do publicznej wiadomości.


9. Opis sposobu obliczenia ceny
1.    Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
2.    Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
3.    Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku ofert wyrażonych w Euro, do celów porównawczych Zamawiający dokona przeliczenia ceny netto na złotówki po kursie średnim NBP z dnia wszczęcia postępowania. W przypadku, gdy wszystkie oferty będą wyrażone w Euro, Zamawiający dokona oceny ofert bez przeliczana na złotówki.
5.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.
6.    Ceną oferty jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN lub w EURO.


10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
1.    Kryteria oceny ofert dla każdego przedmiotu zamówienia jest:
a.    Cena - 50%
b.    Specyfikacja – 30%
c.    Gwarancja - 20%

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
a)    Cena: 50 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 50 pkt.) wyliczana wg wzoru:
                         Cena minimalna,
--------------------------------------------------------------    x 50
                         Cena oferowana

Cena minimalna - Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert
Cena oferowana - Wartość netto wskazana w badanej ofercie
Oferta z najniższą ceną netto otrzyma w kryterium „Cena” najwyższą ilość punktów, pozostałym oferentom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

b) Specyfikacja– 30%.
Kryterium zostało ukształtowane tak, by w wyniku postępowania Zamawiający otrzymał analizator o jak najlepszych parametrach. Analizator został opisany (w załączniku nr 1) wymaganiami minimalnymi oraz wymaganiami dodatkowymi. Wymaganiom minimalnym oraz wymaganiom dodatkowym Zamawiający przypisał określoną
(w załączniku nr 1) wartość punktową. Analizator, oferowany Zamawiającemu musi spełnić wszystkie wyznaczone przez Zamawiającego wymagania minimalne. Oferta, która będzie odwoływała się do analizatora, który nie spełnia wymagań minimalnych, zostanie uznana za niespełniającą celów postępowania i zostanie odrzucona.
Wartość punktowa kryterium „Specyfikacja” (max 30 pkt) wyliczana wg wzoru:
       
          oferowana specyfikacja analizatora
--------------------------------------------------------------    x 30
        maksymalna specyfikacja analizatora


Maksymalna specyfikacja urządzenia – równa jest 100 punktom. 100 punktów może uzyskać jedynie ta oferta, która odwołuje się do urządzenia spełniającego wszystkie ustanowione przez Zamawiającego wymagania minimalne oraz wszystkie wymagania dodatkowe.

Oferowana specyfikacja urządzenia – wyliczana jest na podstawie oceny zgodności oferowanego analizatora z wymaganiami minimalnymi i wymaganiami dodatkowymi. Na podstawie wartości punktowych przypisanych wymaganiom minimalnym i dodatkowym, Zamawiający ustali wartość parametru „Oferowana specyfikacja urządzenia” badanej oferty.

Oferta zawierająca najwyższe oceniane parametry  urządzenia otrzyma w kryterium „Specyfikacja” najwyższą liczbę punktów. Pozostałym oferentom przyznana zostanie odpowiednio niższa liczba punktów.

Wartość punktów za poszczególne parametry urządzenia została przedstawiona w załącznikach do niniejszego zapytania:
1) Analizator Biolis 30i lub równorzędnej klasy i funkcjonalności:  Nablatowy analizator biochemiczny o wydajności do 270 testów fotometrycznych/godzinę, (szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

c) Gwarancja: 20% - Wartość punktowa kryterium „Gwarancja” (max 20 pkt.) wyliczana wg wzoru:
                    Gwarancja oferowana
--------------------------------------------------------------    x 20
                  Gwarancja maksymalna

Gwarancja maksymalna - Najdłuższy okres gwarancji wskazany wśród otrzymanych ofert
Gwarancja oferowana - Okres gwarancji przedstawiony w badanej ofercie
Okres gwarancji określony w formularzu oferty winien być wyrażony jako liczba pełnych miesięcy. Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji w latach, minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji wyrażonym w miesiącach otrzyma w kryterium „Gwarancja” najwyższą liczbę punktów. Pozostałym oferentom przyznana zostanie odpowiednio niższa liczba punktów.  

2.    Łączna ocena w ramach przedmiotu zamówienia, obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a-c. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100pkt. w odniesieniu do danej części przedmiotu zamówienia).
4.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy lub realizacji zamówienia według oferty złożonej w niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.


11.  Sposób przygotowania oferty
 1.    Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim lub angielskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).
2.    Do Formularza ofertowego stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a.    Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
b.    Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 2
c.    Oświadczenie, zgodnie z którym W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - Wykonawca dostarczył urządzenia analityczne takiej klasy jak przedmiot zamówienia.
3.    Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres minimum 90 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
4.    Ofertę należy złożyć osobiście w oddziale firmy PZ CORMAY Spółka Akcyjna ul. Rapackiego 19A 20-150 Lublin lub w oddziale firmy ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa lub za pomocą Poczta Polska/kurier/posłańca lub mailem na adres e-mail: daria.kostecka@cormay.pl


 12.  Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu
1.    Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia  21.05.2018. W przypadku nadania oferty, decyduje data stempla.
2.    Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia. Oferty pozostawione bez rozpatrzenia nie będą zwracane oferentom – będą one archiwizowane przez Zamawiającego w związku z koniecznością poddania się kontrolom, badającym prawidłowość realizacji projektu objętego wsparciem publicznym
3.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: daria.kostecka@cormay.pl
4.    Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Daria Kostecka (Kierownik Projektu), tel.: +48 22 751 79 10 wew. 134, email: daria.kostecka@cormay.pl


13. Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
1. Nastąpi konieczność sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanej przez Zamawiającego z  Instytucją Zarządzającą umowy o dofinansowanie.
2. Nastąpi zmiana adresu miejsca siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych;
3. Nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;
4. Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
5. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
6. Nie stanowi zmiany w umowie udzielenie przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Czas trwania umowy w sprawie zamówienia na dostawy dodatkowe nie może przekraczać 3 lat. Możliwość zastosowania tego postanowienia będzie każdorazowo ocena w świetle postanowień Wytycznych horyzontalnych.
7. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności. Pojęcie to Zamawiający będzie interpretował zgodnie z postanowieniem pkt. 109 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. W świetle tego postanowienia, „Pojęcie niemożliwych do przewidzenia okoliczności odnosi się do okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo odpowiednio starannego przygotowania pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia przez instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem dostępnych jej środków, charakteru i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk w danej dziedzinie oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami wykorzystanymi na przygotowanie postępowaniaa jego przewidywalną wartością. Nie może to jednak mieć zastosowania w sytuacjach, w których modyfikacja powoduje zmianę charakteru całego zamówienia, na przykład przez zastąpienie zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym przedmiotem zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju zamówienia (…)”.
8. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany Wykonawcy, gdy  wynika ona z sukcesji uniwersalnej lub częściowej w prawa i obowiązki pierwotnego wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji, w tym przejęcia, połączenia, nabycia lub upadłości, przez innego wykonawcę, który spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem że nie pociąga to za sobą innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia zasad, wynikających z niniejszego zapytania ofertowego, umowy o dofinansowanie zawartej z Ministerstwem Rozwoju oraz postanowień Wytycznych horyzontalnych.
9. Zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał dowolną nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron niniejszej Umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie niniejszej Umowy, i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawców, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością.
10. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym.
11. Umowa z Wykonawcą może zostać zmieniona w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany umowy o dofinansowanie, zawartej przez Zamawiającego z Ministerstwem Rozwoju. W takim przypadku, umowa z Generalnym Wykonawcą zostanie zmieniona w ten sposób, by odpowiadała obowiązującym postanowieniom umowy o dofinansowanie.


14.    Wykaz załączników

1)    Załącznik nr 1 – Szczegółowa specyfikacja - Analizator Biolis 30i lub równorzędnej klasy
i funkcjonalności: Nablatowy analizator biochemiczny o wydajności do 270 testów fotometrycznych/godzinę wraz z punktacją

2)    Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu

3)    Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
4)    Załącznik nr 4 - Wzór umowy
5)    Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy: Analizator Biolis 30i lub równorzędnej klasy i funkcjonalności:  Nablatowy analizator biochemiczny o wydajności do 270 testów fotometrycznych/godzinę,
6)    Załącznik nr 6 – Warunki równoważności dla systemu operacyjnego

...

REQUEST FOR QUOTATION 2/CBR
Under an open tender proceedings
for the purchase of specialized test equipment

1. Name of Employer
PZ CORMAY Spółka Akcyjna with registered office 05-092 Łomianki, Wiosenna 22, entered in the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 14th Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000270105, NIP (Tax ID): 1181872269, REGON (National Commercial Register): 140777556. Company seed capital: 77 205 008 PLN, the amount of the paid-up capital of the Company: 77 205 008 PLN.
Contract contact e-mail address: daria.kostecka@cormay.pl

Correspondence address:
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
Rapackiego 19A
20-150 Lublin

Internet address: www.cormay.pl

2. General provisions
1. By submitting their quotation, each Contractor fully and unconditionally accepts the contract execution terms and conditions stated in this Request for Quotation (henceforth the "RfQ") and all of the annexes integral to the RfQ.
2. All matters not regulated herein shall be governed by the Polish Civil Code.
3. The inquiry was also posted on the Competitiveness Database web site

3. Contract award mode
1. The present proceedings are conducted in the mode of the request for proposals, in accordance with the principle of competitiveness, in connection with the implementation of the project entitled "Establishment of CBR PZ Cormay S.A." co-financed from EU funds under the European Regional Development Fund, Operational Program Intelligent Development, 2. Priority axis Supporting the environment and the potential of enterprises to conduct R&D&I activity, measure 2.1 Support for investment in R&D infrastructure of enterprises. The main goal of the project is to create the Centre for Research and Development of Laboratory Chemistry PZ Cormay S.A. CBR Cormay S.A. is a business project of the continuation of the research and development department of PZ Cormay S.A. in specialized form, as the central research and development centre of laboratory chemistry for OEMs of analyzers, distributors, manufacturers of brand-name laboratory devices as well as the Orphee group. Establishment of CBR PZ Cormay S.A. will allow to adjust the production process by correcting the composition and manufacturing technology of laboratory chemistry to the variable ordering dynamics in combination with the conversion option for low input production lines.
2. The proceedings this RfQ concerns have the following reference: 2/CBR CBR.2.1_1. The quoting Contractors shall call this reference in all communications for the Employer.
3. The proceedings will be carried out in Polish or English.
4. All representations, notices and other documentation made under the proceedings and the contract agreement will be in Polish or English.

4. The object of order
1. The subject of the order is the purchase of new specialized diagnostic devices with given parameters. This request for quotation concerns the purchase of one analyser. The offered analyser should have the number of photometric tests/hour in accordance with the specification given below (the Employer allows differences in the number of photometric tests/hour described below) and at the same time be a desktop analyzer (which must be shown on the standard specification of the public specification (folder) or written declaration of the equipment manufacturer, while the other features of the offered analyzers must correspond at least to the conditions (parameters) given in the description of the subject of the contract:
A) Biolis 30i analyser or equivalent class and functionality: Desktop biochemical analyser with efficiency of 270 photometric tests/hour (the ordering allows differences in the range of +/- 30 tests/hour), with the reaction cuvettes washing station. ISE module optional. Analyser having a photometer using 13 wavelenghts (The source of light is a halogen-tungsten lamp (detailed description is attached as Appendix 1 to this request for quotation).
2. The Employer won?t accept partial quotations.
3. CPV code and name:
33124100-6 Diagnostic equipment

5. Order completion deadline
1. The duration of the order execution is 20 weeks from the date of signing the contract - with the selected Contractor. By order execution, the Employer understands the delivery of the ordered equipment to the indicated place of delivery and signing the acceptance protocol with the ?without reservations? clause
2. The Employer reserves the right to change the date of the subject of the order by 8 weeks.

6. Conditions for participation in the proceedings and evaluation of these conditions compliance
1. This order is granted according to the mode of a request for quotation with preservation of the principle of competitiveness.
2. Submission of a quotation does not result in any obligations between parties. Quotations are prepared at Contractors' expense. Each Contractor may submit only one offer within each subject of this request for quotation.
3. Contractors who fulfil all of the following conditions may apply for awarding of the contract:
a) The Contractor has the technical capacity and potential to deliver the equipment specified above. Due to the subject of the order, the Employer requires that the Contractor should have experience in the implementation of orders, consisting in the delivery of analyzers covered by the subject of the order. The Employer requires that the Contractor should have experience in the implementation - in the last three years before the date of submitting the offer - min. two orders for the supply of analyzers, the value of each of these orders cannot be less than the equivalent of PLN 70,000.00 GROSS.
The aforementioned conditions for participation in the proceedings will be verified on the basis of: - Contractor's statement (Annex No. 2) supplemented with two references, issued by the entities on behalf of which the item or order he carried out the orders for deliveries of the analyzers. References should clearly indicate that the bidder has carried out these orders correctly.
4. Contractors with personal or capital ties to the Employer shall be disqualified from the contract awarding proceedings. Personal or capital ties are understood as mutual relations between a beneficiary or persons authorised to make commitments in the beneficiary's name or persons performing activities related to the preparation and conduct of the contractor selection procedure in the name of the beneficiary and the contractor, particularly relations involving:
a) participation in the company as a partner of a civil law partnership or general partnership,
b) ownership of at least 10% shares or stock,
c) performance of the function of member of the supervisory or managing body, authorised agent, attorney,
d) remaining in a matrimonial relationship, in a relationship of consanguinity or affinity in a straight line, affinity of the second degree or affinity of the second degree on a side line, or in a relationship of adoption, care or guardianship Add persons
e) the existence of economic or personal relations between the contractor and the beneficiary, in which one of the listed entities exerts a dominant influence over the other, the dominant influence also exists if the beneficiary and contractor are in such relationships with a natural person or a group of natural persons acting jointly.

Persons authorized to incur liabilities on behalf of the beneficiary and performing activities related to the preparation and implementation of the contractor selection procedure on behalf of the beneficiary are:
1. President of the Board Janusz Płocica
2. Vice President of the Board Wojciech Suchowski
3. Member of the Board of Flavio Finotello
4. Representative Director of Operations Jarosław Ziółkiewicz
5. Representative Financial Director Joanna Kamińska
6. Representative Investment Director Agnieszka Mazur
7. Director of Product Strategy and Marketing Dariusz Żwak
8. R&D manager Daria Kostecka
The Contractor is obligated to attach a declaration of the absence of the aforementioned ties to the quotation according to the form found in Annex No. 3 to this request for quotation.
5. Evaluation of fulfilment of the conditions required of Contractors shall be conducted according to the fulfils ? does not fulfil formula, based on documents submitted by the Contractor according to the Employer's requirements specified in the paragraphs above.
6. If the Employer finds formal errors in the manner of completing the offer form and other forms, the Employer allows the opportunity to ask bidders to supplement/correct documents with reservation of the deadline. If the Bidder fails to submit supplements/corrections, the offer is rejected. Only elements indicated by the Employer and obvious typographical errors of the Bidder can be corrected. These changes cannot lead to a modification of the offer in any way. In the event that different changes than indicated by the Employer or unjustified changes to the offer or appendices are made, the offer will be considered unacceptable and will be rejected.
7. Submission of documents that do not demonstrate fulfilment of the conditions for participation in the proceedings or a lack of the documents referred to in item shall result in the exclusion from the proceedings.
8. The Employer rejects the offer if:
a) the content of the offer does not correspond to the content of the contract notice - in particular, when the analyser do not meet the requirements relating to the number of photometric tests/hour and it will not be the desktop analyser
b) it contains a grossly low price in relation to the value of the subject of the order
c) was submitted by a contractor excluded from participation in the proceedings
9. The Bidder who gives a grossly low price may be excluded from participation in the proceedings. A grossly low price is considered when the offer price is 30% lower than the order value estimated by the Employer or 30% from the arithmetic mean of the prices of all submitted offers. In such a situation, the Employer will request the Bidder to provide explanations and submit evidence regarding the elements of the offer affecting the price, setting the Bidder a three-day deadline for submitting explanations and evidence. The Employer will reject the offer of the Contractor in the event that he fails to submit the required explanations in the time specified by the Employer or if the submitted explanations and evidence confirm that the offered price is grossly low in relation to the subject of the order.

7. Information on the exchange of communication, representation or documents between the employer and contractors. Employer's authorized contacts
1. These proceedings will be carried out in Polish or English.
2. All representations, requests, notices and information shall be served in writing, by electronic transmission at daria.kostecka@cormay.pl, or by fax (fax no. +48 81 749-44-34), where Section 5 shall apply.
3. Each communication by fax requires each party of these proceedings to immediately confirm reception of the communication on request of the other party.
4. The written form shall be the only form of submission of quotations (an their appendices, if any), the representations and documents which prove compliance with the conditions of participation in these proceedings, all documents served to prove qualification for the proceedings, and all powers of attorney.
5. Each document rendered by electronic transmission shall be a PDF format, including a scan of the original copy, signed by a duly authorised person. The document so sent will be considered to be in writing.
6. Every submission of the documents contemplated herein in any form other than required by the Employer shall be deemed ineffective.
7. It is implicit that every letter transmitted by the Employer to the mail address specified by the Contractor is served sufficiently for the latter to read.
8. All communications related to these proceedings shall be sent to this address:
PZ CORMAY Spółka Akcyjna ul. Rapackiego 19A 20-150 Lublin, or by e-mail at: daria.kostecka@cormay.pl
9. The Employer has the right to reasonably amend or modify the contents of this RfQ any time before the quotation submission deadline. The amendments and/or modifications hereof may be reasonably required by inquiries from the Contractors and/or due to the sole discretion of the Employer.
10. Each amendment/modification of the RfQ contents in the way contemplated in Section 9 will be published at www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. web site. If any amendment/modification of the RfQ will require more time to adjust the submitted quotations, the Employer shall extend the quotation submission deadline accordingly.

8. Cancellation of the proceedings
1. The Employer reserves the right to annul the inquiry without bearing any legal and financial consequences and to terminate the proceedings without giving a reason at any stage of the proceedings. By entering into the procedure, bidders accept the specified entitlement of the Employer.
2. In the event of cancellation of the contract award procedure, the Employer, at the request of the Contractor who has applied for the contract, shall notify about the initiation of another proceeding which concerns the same subject of the contract.
3. In the event that the Contractor has not been selected, the Employer shall provide this fact together with the justification.

9. Description of method for the price calculation
1. There can only be a single price for the object of the order, no price variants are permitted. Any discounts should be accounted for when calculating the price, so that the price for performance of the object of the order is the final price, without the need for the Employer to perform conversions and other operations to determine the price.
2. The Contractor is obligated to specify the price for performance of the object of the order according to the quotation form.
3. The price must account for all requirements of this request for quotation and include all costs related to the timely and proper performance of the object of the order as well as to fulfilment of the conditions and guidelines specified by the Employer relating to the object of the order.
4. In the case of offers expressed in Euro, for the purposes of comparison, the Employer shall convert the net price into PLN at the average NBP exchange rate as of the initiation of the proceedings. If all offers are expressed in Euro, the Employer will evaluate offers without converting into PLN.
5. The Employer won?t permits submission of partial quotations or partial selection.
6. The quoted price is the net price for performance of the object of the order. The price given in the quotation is to be expressed in PLN or in EURO.

10. Description of the criteria that the Employer will use to select the quotation, with definition of these criteria
1. Criteria for the evaluation of offers for each subject of the contract are:
a. Price - 50%
b. Specification - 30%
c. Warranty - 20%

The point value will be calculated as follows:
a) Price: 50 % - Point value for "Price" criterion (max. 50 points), calculated according to the formula:

                              Minimal price,

-------------------------------------------------------------- x 50

                              Offered price


Lowest price - the lowest net value of quotation among the quotations received, Offered price - Net value indicated in scored quotation The offer with the lowest net price will receive the highest number of points in the "Price" criterion, the remaining bidders will be awarded a correspondingly smaller number of points.
b) Specification - 30%.
The criterion has been shaped in such a way that as a result of the proceedings the Ordering Party will receive analyser with the best possible parameters. The analyser has been described (in Annex No. 1) with minimum requirements and additional requirements.


The Employer assigned a specific point value of minimum requirements and additional requirements (in Annex No. 1). The analyser offered to the Employer must meet all minimum requirements set by the Employer. An offer that will refer to an analyser that does not meet the minimum requirements will be considered to be non-compliant and will be rejected.
Point value for ?Price? criterion (max. 30 points), calculated according to the formula:


            offered analyser specification

-------------------------------------------------------------- x 30

   maximum offered analyser specification


Maximum device specification - equals 100 points. 100 points can only be obtained by this offer, which refers to a device that meets all minimum requirements set by the Employer and all additional requirements.

Offered device specification - is calculated based on the compliance assessment of the offered analyser with the minimum requirements and additional requirements. On the basis of the point values assigned to the minimum and additional requirements, the Employer will determine the value of the parameter "Offered device specification" of the investigated offer.

The offer containing the highest rated device parameters will receive the highest number of points in the ?Specification? criterion. The remaining bidders will be awarded a correspondingly lower number of points.

The value of points for individual device parameters is presented in the appendices to this inquiry:
1) Biolis 30i analyser or equivalent class and functionality: Desktop biochemistry analyser with efficiency up to 270 photometric tests/hour, (detailed description is attached as Appendix 1 to this request for proposals).

c) Warranty 20% - Point value for "Warranty" criterion (max. 20 points), calculated according to the formula:


                        Offered warranty

-------------------------------------------------------------- x 20

                      Maximum warranty

Maximum warranty - The longest warranty period indicated among the offers received
Warranty offered - The warranty period presented in the investigated offer The warranty period specified in the offer form should be expressed as the number of full months. If the Contractor indicates the warranty period in years, the minimum warranty period is 12 months, the Employer will convert it into months in accordance with the principle of 1 year = 12 months. The offer with the longest warranty period expressed in months will receive the highest number of points in the "Warranty" criterion. The remaining bidders will be awarded a correspondingly lower number of points.
2. The total score within subject of the contract, will include the sum of points obtained by the offer in the criteria of a-c. Points will be counted to two decimal places, using common rounding rules.
3. The Employer shall award the contract to the Contractor whose quotation meets all of the requirements specified in the request for quotation and whose quotation will be scored as most favourable according to the given criterion for selection ? as having the highest number of points (max. 100 points in reference to the given part of the object of the order).
4. If the Contractor whose offer is selected, will evade from concluding the contract or executing the order according to the offer submitted in the present proceedings the Employer will have the right to choose the most advantageous offer from the remaining offers, without carrying out their re-examination and evaluation.

11. Method of preparing quotation
1. Each quotation shall be placed on the Quotation Form, Annex no. 5 hereto, in Polish or English, in writing and legible with indelible ink, ballpoint pen, or with machine or computer generated text. The quotation is to be signed by the Contractor or person authorised to represent the Contract (also concerns quotations sent via e-mail)
2. The following is to be appended to the Quotation Form, Annex no. 5,
a. Declaration of absence of personal or capital ties between the Contractor and Employer, constituting Annex No. 3 to the request for quotation.
b. Declaration confirming fulfilment of the conditions for participation in the proceedings by the Contractor, constituting Annex No. 2
c. In the last three years before the deadline for submission of tenders, and if the period of business is shorter - within this period - the Contractor provided analytical devices of such class as the object of the contract.
3. The Contractor remains bound by the quotation they have submitted for a period of minimum 90 days, counting from the expiration of the quotation submission deadline.
4. The quotation is to be submitted in person at the branch office of PZ CORMAY Spółka Akcyjna ul. Rapackiego 19A 20-150 Lublin or in the branch of the company Puławska Street 303, 02-785 Warsaw or using a designated operator (Poczta Polska) or by e-mail to: daria.kostecka@cormay.pl

12. Place and deadline of quotation submission, person for contact
1. A quotation compliant with the appended form and with this request for quotation is to be submitted by 21.05.2018.In the case of placing an offer, the post stamp date is decisive.
2. The order placed after the deadline for submission of tenders will be left without consideration by the Employer. The offers left without consideration will not be returned to tenderers - they will be archived by the Employer in connection with the need to submit to the controls, examining the correctness of the implementation of the project covered by public support
3. Declarations, applications, notices and information are exchanged between the Employer and Contractors in writing. The Employer permits exchanging documents and information in electronic form, to the address: daria.kostecka@cormay.pl
4. Person for contact with Contractors: Daria Kostecka (Project Manager), phone: +48 22 751 79 10 ext. 134, email: daria.kostecka@cormay.pl

13. Conditions for changing the contract
The Employer allows for changing the terms of the contract if:
1. It is necessary to perform the order subject matter as a result of changes to the principles of financing the task resulting from the contract signed by the Employer with the Managing Authority.
2. The address of the Contractor's registered office, bank account numbers and identification data is changed during the contract period;
3. The address of the project or the office of the is changed during the contract period is changed;
4. There will be a need to liquidate obvious typing and accounting mistakes in the content of the contract;
5. Any irrelevant changes understood in such a way that the knowledge about their introduction at the stage of the procurement procedure would not affect the circle of Bidders applying for the order or the result of the proceedings are admissible.
6. It does not constitute a change in the contract by the Employer to the Contractor for additional supplies, consisting in partial replacement of the delivered products or installations, or increasing current supplies or expansion of the existing installations, and change of contractor would lead to acquisition of materials with other technical characteristics, which would cause technical incompatibility or disproportionately large technical difficulties in using and maintaining these products or installations. The duration of the contract for an additional supply contract may not exceed 3 years. The applicability of this provision will always be assessed in the light of the provisions of the Horizontal Guidelines.
7. The contract may be changed if unforeseeable circumstances occur. This concept will be interpreted by the Employer in accordance with the provisions of item 109 preamble of Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement, repealing Directive 2004/18/EC. In the light of this provision, ?The concept of unpredictable circumstances refers to circumstances that could not have been foreseen despite the careful preparation of the original procurement procedure by the contracting authority, taking into account the means available to it, the nature and characteristics of that particular project, good practices in in the field and the need to guarantee an appropriate relationship between the resources used to prepare the proceedings and its predictable value. However, this may not apply in situations where the modification results in a change in the nature of the entire order, for example by replacing the ordered construction works, supplies or services with another contract subject or by completely changing the type of order (...)".
8. The contract may be changed in the event of a change of the Contractor, if it results from universal or partial succession into the rights and obligations of the original contractor, as a result of restructuring, including acquisition, merger, acquisition or bankruptcy by another contractor who meets the originally determined criteria of subject qualification, provided that it does not entail other significant modifications to the contract and is not intended to circumvent the principles resulting from this RfQ, the co-financing agreement concluded with the Ministry of Development and the provisions of the Horizontal Guidelines.
9. It is necessary to extend the deadline for the performance of the contract due to force majeure. By force majeure, the Employer will understand any unpredictable, exceptional situation or event that is beyond the control of the parties to this Agreement that prevent any of them from fulfilling their obligations under this Agreement and which were not the result of error or negligence on their part or on the side their subcontractors, and which could not have been avoided by handling reasonable and justified due diligence.
10. The contract may be changed in the situation when there is a change in the generally applicable provisions of law. In this case, the contract will be changed in such a way as to correspond the applicable legal regulations.
11. The contract with the Contractor may be changed in the situation when there is a change of the contract for co-financing concluded by the Employer with the Ministry of Development. In this case, the contract with the General Contractor will be changed in such a way as to correspond to the applicable provisions of the contract for co-financing.

14. List of annexes

1) Annex No. 1 - Detailed specification - Biolis 30i analyser or equivalent class and functionality: Desktop biochemical analyser with up to 270 photometric tests/hour with scoring

2) Annex No. 2 ? Contractor's declaration confirming fulfilment of the conditions for participation in the proceedings.

3) Annex no. 3 ? Declaration of absence of personal or capital ties between the Contractor and Employer.

4) Annex No. 4 - Contract template

5) Annex No. 5 - Quotation form: Biolis 30i analyser or equivalent class and functionality: Desktop biochemical analyser with up to 270 photometric tests/hour

6) Annex No. 6 - Equivalence conditions for the operating system


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.