Menu
   
      ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup modułu wentylatorowo - filtracyjnego
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Lublin, 15 czerwca 2018

Ogłoszenie wyniku

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1/2018/3.2.1 na zakup 1 sztuki modułu wentylatorowo – filtracyjnego zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym specyfikacją, w ramach projektu pt. pt. „Pierwsze wdrożenie do produkcji analizatorów diagnostycznych (hematologicznych i biochemicznych) nowej generacji z dedykowaną linią odczynników” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.2.1 Badania na rynek.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
ECOTECH Sp. Z o.o.
Ul. Łagiewnicka 39
30-417 Kraków

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2018/3.2.1
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na zakup 1 sztuki modułu wentylatorowo – filtracyjnego zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym specyfikacją


1.    Nazwa Zamawiającego
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą 05-092 Łomianki, Wiosenna 22 , wpisana  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS: 0000270105, NIP: 1181872269, REGON: 140777556.  Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 77 205 008 PLN, wysokość kapitału wpłaconego Spółki: 77 205 008 PLN.
e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: pawel.gryka@cormay.pl
Adres korespondencji:
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
Marynin 61a
21-030 Motycz k/Lublina
adres strony internetowej: www.cormay.pl


2.    Postanowienia ogólne
1.    Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym (dalej zwanej Zapytaniem) wraz ze wszystkim załącznikami stanowiącymi jej integralną część.
2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


3.  Tryb udzielenia zamówienia
1.    Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Pierwsze wdrożenie do produkcji analizatorów diagnostycznych (hematologicznych i biochemicznych) nowej generacji z dedykowaną linią odczynników” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 3. Oś priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.
Zasadniczym celem projektu jest utworzenie nowego zakładu produkcyjnego i wdrożenie analizatorów hematologicznych i biochemicznych wraz z dedykowaną linią odczynników w oparciu o własne technologie, wypracowane w toku przeprowadzonych prac B+R, rozwiązania technologiczne. Realizacja projektu przyczyni się do znaczących zmian w rozwoju branży diagnostyki laboratoryjnej, poprzez wdrożenie unikalnych rozwiązań w nowych aparatach diagnostycznych.
2.    Postępowanie, którego dotyczy niniejsze Zapytanie oznaczone jest znakiem: 1/2018/3.2.1. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
3.    Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim.
4.    Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia sporządzona będzie w języku polskim.


4.  Opis przedmiotu zamówienia

1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 sztuki moduł wentylatorowo – filtracyjny zgodnie z   poniższą specyfikacją:
•    Jednostka typu FFU (filter fan unit)
•    Filtr końcowy klasy H14
•    Filtr wstępny klasy G4 lub lepszy
•    Prędkość przepływu powietrza regulowana min. w zakresie 0,3-0,45 m/s
•    Regulacja prędkości obrotowej silnika zdalne – zadajnik poza obudową FFU
•    Wymiary 1200x600 mm ±15%
•    Wysokość  całkowita max. 450 mm (zawiera filtr wstępny i końcowy)
•    Zasilanie 230V
•    Materiał obudowy: aluminium anodowane lub stal nierdzewna
2.    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3.    Kod CPV i nazwa:
42522000-1 Wentylatory inne niż domowe


5.  Termin realizacji zamówienia
1.    Okres realizacji zamówienia nie może przekroczyć terminu 31.08.2018 r.


6.    Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny spełniania tych warunków
1.    Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
2.    Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane  na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach każdego z przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
3.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
Wykonawca posiada merytoryczne przygotowanie i potencjał w realizacji i dostawie przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunku według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
4.    Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)    posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli Dodać osoby
e)    istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a beneficjentem, w ramach której jeden w wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy beneficjent i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
5.    Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta oraz wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, są:

1. Prezes Zarządu Janusz Płocica
2. Wiceprezes Zarządu Wojciech Suchowski
3. Członek Zarządu Flavio Finotello
4. Pełnomocnik Dyrektor Operacyjny Jarosław Ziółkiewicz
5. Pełnomocnik Dyrektor Finansowy Joanna Kamińska
6. Pełnomocnik Dyrektor Inwestycji Agnieszka Mazur
7. Dyrektor Strategii Produktowej i Marketingu Dariusz Żwak
8. Kierownik DOT Paweł Gryka

6.    Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi powyżej.
7.    W przypadku, gdy Zamawiający znajdzie błędy formalne w sposobie wypełnienia formularza oferty oraz pozostałych formularzy, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania oferentów do uzupełnień/skorygowania dokumentów przy zastrzeżeniu terminu. Niezłożenie przez Oferenta uzupełnień/korekty skutkuje odrzuceniem oferty. Poprawie mogą podlegać wyłącznie elementy wskazane przez Zamawiającego i oczywiste omyłki pisarskie Oferenta. Zmiany te w żaden sposób nie mogą prowadzić do modyfikacji oferty. W przypadku, gdy w ofercie lub załącznikach wprowadzone zostaną inne niż wskazane przez Zamawiającego poprawki lub nieuzasadnione zmiany, oferta będzie uznawana za niedozwoloną i będzie odrzucona.
8.    Złożenie dokumentów, z których nie wynika jednoznacznie spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak dokumentów, o których mowa powyżej, będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.
9.    Zamawiający odrzuca oferty jeżeli:
a)    treść oferty nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu,
b)    zawiera rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia,
c)    została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
10.    Z udziału w postępowaniu może zostać wykluczony Oferent, który poda rażąco niską cenę. Za rażąco niską cenę uznawane jest, gdy cena oferty jest niższa o 30% od szacownej przez Zamawiającego wartości zamówienia lub o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. W takiej sytuacji Zamawiający zwróci się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, wyznaczając Oferentowi trzydniowy termin na złożenie wyjaśnień oraz dowodów. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży on wymaganych wyjaśnień lub jeżeli złożone wyjaśnienia i dowody potwierdzą, że oferowana cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.


7.    Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1.    Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.    Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną na adres: pawel.gryka@cormay.pl lub drogą faksową (nr faksu: +48 81 503 15 16 wew. 29) z zastrzeżeniem ust. 5.
3.    W przypadku przekazania dokumentów droga faksową, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu.
4.    Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami jak również dla oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dla dokumentów przedstawionych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania i dla pełnomocnictw.
5.    Dokument przesłany drogą elektroniczną winien przybrać formę pliku PDF, obejmującego kopię cyfrową (skan) oryginału pisma podpisanego przez upoważnioną osobę. Tak przesłany dokument będzie uznawany za zachowujący formę pisemną.
6.    Złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdziale w formie innej niż określona
przez Zamawiającego będzie uznane za nieskuteczne.
7.    Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na podany adres mailowy podany
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
8.    Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
        PZ CORMAY Spółka Akcyjna,
        Marynin 61a
        21-030 Motycz k/Lublina
        lub na e-mail: pawel.gryka@cormay.pl
9.    W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść Zapytania. Zmiana treści Zapytania może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego.
10.    Zmiana treści Zapytania dokonana w sposób wymieniony w ust. 9 zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego – www.cormay.pl Jeżeli w wyniku dokonanej zmiany treści Zapytania niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.


8.    Unieważnienie postępowania

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych oraz zakończenia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. Przystępując do postępowania, oferenci akceptują tak określone uprawnienie Zamawiającego.
2.    W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy,  który  ubiegał  się  o udzielenie  zamówienia, zawiadamia  o  wszczęciu  kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.
3.    W  przypadku,  gdy  nie  został  wyłoniony  Wykonawca,  Zamawiający  podaje  ten  fakt  wraz  z uzasadnieniem do publicznej wiadomości.

9.    Opis sposobu obliczenia ceny
1.    Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
2.    Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
3.    Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.
5.    Ceną oferty jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN.


10.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

1.    Kryteria oceny ofert:
a.    Cena - 100%

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
a)    Cena: 100 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru:
Cena minimalna
--------------------------------------------------------------    x 100
Cena oferowana

Cena minimalna - Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert
Cena oferowana - Wartość netto wskazana w badanej ofercie
Oferta z najniższą ceną netto otrzyma w kryterium „Cena” najwyższą ilość punktów, pozostałym oferentom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.
2.    Łączna ocena w ramach przedmiotu zamówienia, obejmie sumę punktów uzyskanych w kryterium a. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100 pkt).
4.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy lub realizacji zamówienia według oferty złożonej w niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.


11.    Sposób przygotowania oferty
1.    Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).
2.    Do Formularza ofertowego stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego należy dołączyć:

  • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  • Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 1

3.    Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres minimum 30 dni.
4.    Ofertę należy złożyć osobiście w oddziale firmy PZ CORMAY Spółka Akcyjna Marynin 61a, 21-030 Motycz k/Lublina lub ul. Rapackiego 19A 20-150 Lublin za pomocą Poczta Polska/kurier/posłańca lub mailem na adres e-mail: pawel.gryka@cormay.pl


12.    Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

  1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia  14.06.2018 r. W przypadku nadania oferty, decyduje data stempla.
  2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia. Oferty pozostawione bez rozpatrzenia nie będą zwracane oferentom – będą one archiwizowane przez Zamawiającego w związku z koniecznością poddania się kontrolom, badającym prawidłowość realizacji projektu objętego wsparciem publicznym.
  3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: pawel.gryka@cormay.pl
  4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Paweł Gryka (Kierownik DOT), tel.: +48 81 503 15 16 wew. 26, email: pawel.gryka@cormay.pl


13.    Wykaz załączników

  1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
  3. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

 


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.