Menu
   
      Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 stosowane przez PZ CORMAY S.A.
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Informacja na temat stosowania przez PZ CORMAY S.A. zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 - dokument w formacie pdf


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.