Menu
   
      Service Department
 
  Investor Relations
 


 

Łukasz Kilianek
International Service Manager
e-mail: lukasz.kilianek@cormay.pl
mobile phone: 00 48 661 551 191

 

Krzysztof Kobyliński
Service Engineer
e-mail:krzysztof.kobylinski@cormay.pl
mobile phone: 00 48 605 992 067

 

 


 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.