Menu
   
      International Department
 
  Investor Relations
 


 

 
International Department

e-mail: international@cormay.pl
phone: +48 22 751 79 10 ext.117

 

International Specialists

phone: +48 22 751 79 10 ext. 125

phone: +48 22 751 79 10 ext. 110

phone: +48 22 751 79 10 ext. 126

phone: +48 22 751 79 10 ext. 116

 


 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.