Menu
   
      2007 - 2013
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 Informujemy, że firma PZ CORMAY S.A. podpisała umowę o dofinansowanie na realizację 
 następujących projektów:

1/ I Oś Priorytetowa, Działanie 1.6 RPO WL 2007-2013

 

Nr Wniosku Tytuł Projektu
09.08-WND-RPLU.01.06.00-06-12/09 Przygotowanie aplikacji na odczynniki biochemiczne do analizatorów Olympus i Hitachi.
09.08-WND-RPLU.01.06.00-06-13/09 Opracowanie formulacji i technologii produkcji odczynników biochemicznych do oznaczania Amylazy metodą EPS-G7 oraz do oznaczania Calcium metodami Arsenazo i Cholorophosphonazo.
09.08-WND-RPLU.01.06.00-06-14/09 Opracowanie formulacji i technologii produkcji odczynników hematologicznych do analizatorów 
5-Diff Mythic 22, Pentra 60/80, Cell Dyn 3200/3500 oraz analizatora 3-Diff Nihon Kohden.

 

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
        Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

 

2/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kadr w przedsiębiorstwie

Nr umowy: UDA-POKL.02.01.01-00-231/10

Tytuł projektu: Akademia Rozwoju Zawodowego - szkolenia dla pracowników PZ CORMAY S.A.

 

 

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego    

 

3/ Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 1.4 Wsparcie Projektów Celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii.

NR UMOWY: UDA-POIG.01.04.00-06-004/10-00
Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego analizatora hematologicznego klasy 5-diff oraz dedykowanych odczynników.

 

Projekt współfinansowany   ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

4/ Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie1.4 „Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 4.1 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia" 
Nr umowy : UDA-POIG.01.04.00-06-011/09-00, UDA-POIG.04.01.00-06-011/09-00
Tytuł projektu:  Innowacyjny system biochemiczny – analizator z linią odczynnikową – respektujący potrzeby klientów.

 

 

Projekt współfinansowany   ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

5/ Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013
Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii”
Nr umowy UDA-POIG.01.04.00-06-004/11-00
Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnego analizatora biochemicznego POC oraz dedykowanych odczynników”

 

Raport z przeprowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych zrealizowanych w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego analizatora biochemicznego POC oraz dedykowanych odczynników”.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

6/ Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i innowacje, Działanie 1.6 RPO WL 2007 – 2013
Nr umowy 01.11-UDA-RPLU.01.06.00-06-023/11
Tytuł projektu: „Opracowanie formulacji i technologii produkcji odczynników hematologicznych do Analizatorów 5-Diff Sysmex XS-800i, Sysmex XT-2000 oraz Mindray BC 5300”


 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007 – 2013

 

 

7/ Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013
Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii”
Nr umowy UDA-POIG.01.04.00-06-027/11-00
Tytuł projektu: „Opracowanie wysokowydajnego analizatora biochemicznego z dedykowanymi odczynnikami”

Raport z badań i prac przeprowadzonych w ramach projektu pt. „Opracowanie wysokowydajnego analizatora biochemicznego z dedykowanymi odczynnikami

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 - Badania membrany jonoselektywnej - układ badany nr 1. Surowe dane oraz wykresy.
Załącznik nr 2 - Badania membrany jonoselektywnej - układ badany nr 2. Surowe dane oraz wykresy.
Załącznik nr 3 - Badania membrany jonoselektywnej - układ badany nr 3. Surowe dane oraz wykresy.
Załącznik nr 4 - Badania membrany jonoselektywnej - układ badany nr 4. Surowe dane oraz wykresy.
Załącznik nr 5 - Badania membrany jonoselektywnej - układ badany nr 5. Surowe dane oraz wykresy.
Załącznik nr 6 - Badania membrany jonoselektywnej - układ badany nr 6. Surowe dane oraz wykresy.
Załącznik nr 7 - Badania membrany jonoselektywnej - układ badany nr 7. Surowe dane oraz wykresy.
Załącznik nr 8 - Badania membrany jonoselektywnej - układ badany nr 8. Surowe dane oraz wykresy.
Załącznik nr 9 - Badania membrany jonoselektywnej - układ badany nr 9. Surowe dane oraz wykresy.
Załącznik nr 10 - Membrana jono-selektywna FET-PEDTPSS - surowe dane oraz wykresy
Załącznik nr 11 - Membrana jono-selektywna PCVDOS_1_4CaNO3inNH4NO3 - surowe dane oraz wykresy
Załącznik nr 12 - Membrana jono-selektywna CIPEDOTPSS PCVDOS_1_4CaNO3inNH4NO3 - surowe dane oraz wykresy
Załącznik nr 13 - Membrana jono-selektywna papier_Ag_PEDOTPSS_1_4_HEPES - surowe dane oraz wykresy

Lista załączników do pobrania

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 

 

 

8/ Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”
Nr umowy POIG.06.05.02-00-092/12-00
Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy PZ CORMAY S.A. poprzez udział w branżowym programie promocji

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 

9/ Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013
Pilotaż „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”
Nr umowy UDA-POIG.04.06.00-06-002/12-00
Tytuł projektu: „Pierwsze wdrożenie do produkcji nowej generacji analizatora biochemicznego krwi”

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 


 

10/ Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013
Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”
Nr umowy UDA-POIG.04.04.00-06-011/13-00
Tytuł projektu: „Pierwsze wdrożenie do produkcji nowej generacji analizatora hematologicznego klasy 5-diff”

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 

 Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

 

 

 

Ważne linki:
- Komisja Europejska  http://ec.europa.eu/index_pl.htm
- Polska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości  http://www.parp.gov.pl
- Strona poświęcona PO IG  www.poig.gov.pl
- Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR)  www.mrr.gov.pl
- Strona poświęcona RPO WL  http://rpo.lubelskie.pl/
- Strona Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości  http://www.lawp.eu/index.php
- Parlament Europejski  http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_pl.htm


 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.