Menu
   
      2014 - 2020
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy PZ Cormay S.A. poprzez internacjonalizację oferty na zagranicznych imprezach targowych dla branży sprzętu medycznego”

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest rozszerzenie możliwości eksportowych na rynkach zagranicznych i pozyskanie nowych rynków zbytu.

Wskaźniki produktu:
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności
Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)
Liczba projektów międzynarodowych

Wskaźniki rezultatu:
Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji
Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki
Przychody ze sprzedaży produktów na eksport
Całkowita wartość projektu: 407 231,60 PLN
Wydatki kwalifikowane projektu: 150 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 75 000,00 PLN
Intensywność wsparcia: 50,00%
Okres realizacji projektu: 2019-08-01 – 2020-06-30
Numer umowy o dofinansowanie: RPLU.03.09.00-06-0028/19-00

Tytuł projektu: Stworzenie CBR PZ Cormay S.A.

Opis projektu:
Projekt zakłada stworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego Chemii Laboratoryjnej PZ Cormay S.A. CBR Cormay S.A. jest projektem biznesowym kontynuacji działania działu badawczo rozwojowego PZ Cormay S.A.  w formie wyspecjalizowanej, jako centralny ośrodek badawczo-rozwojowy chemii laboratoryjnej dla producentów OEM analizatorów, dystrybutorów, producentów markowych urządzeń laboratoryjnych, jak i grupy Orphee.

CBR Cormay wynikiem obecnego stanu dostępności infrastruktury oraz zakupów inwestycyjnych niniejszego projektu, umożliwi działanie  na płaszczyznach:

 • badawczo-rozwojowych,
 • komercjalizacji opracowywanych aplikacji/formulacji chemii laboratoryjnej,
 • rozwoju wykrywalności czynników chorobotwórczych metodami biochemicznymi, oraz fluorescencyjnymi.
 • poprawie czułości, trwałości oraz innych parametrów chemii laboratoryjnej a tym samym jakości aplikacji

Cel projektu:

 1. Osiągnięcie przełomowego charakteru planowanych prac badawczo – rozwojowych na stanowiskach laboratoryjnych.
 2. Zwiększenie wydatków i rezultatów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
 3. Rozwój technologiczny oraz produkcyjny produktów analizatorów i odczynników laboratoryjnych.
 4. Zwiększenie eksportu myśli technicznej, technologicznej, badawczej PZ Cormay S.A. na rynkach światowych.
 5. Zwiększenie przewagi konkurencyjnej
 6. Zwiększenie innowacji w pracach badawczych jak i produkcji własnej odczynników.
 7. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej produktu będącego przedmiotem eksportu względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym


Wskaźniki opisujące założone cele projektu:

Wskaźniki rezultatu:

 1. Wzrost zatrudnienia
 2. Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej
 3. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej
 4. Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej
 5. Wartość nakładów na działalność B+R
 6. Wartość całkowitych nakładów inwestycyjnych
 7. Udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych
 8. Liczba jednostek naukowych z którymi Wnioskodawca nawiąże współpracę w ramach projektu
 9. Liczba form współpracy z jednostkami naukowymi
 10. Liczba jednostek naukowych z którymi Wnioskodawca rozwinie współpracę w ramach projektu
 11. Liczba form współpracy z jednostkami naukowymi
 12. Liczba podmiotów z sektora MSP z którymi Wnioskodawca nawiąże/rozwinie współpracę w ramach projektu
 13. Liczba organizacji pozarządowych (NGO) z którymi Wnioskodawca nawiąże/rozwinie współpracę w ramach projektu
 14. Wskaźnik obrazujący pozytywny wpływ projektu na środowisko i klimat
 15. Wskaźnik obrazujący zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji (zatrudnienie 2 nowych osób – jednego mężczyznę i jedną kobietę
 16. Wskaźnik obrazujący dostępność produktów/ rezultatów/infrastruktury projektu dla osób z niepełnosprawnościami (należy podać nazwę wskaźnika
 17. Inne: (Projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju poprzez sposób realizacji projektu)
 18. Inne: (Projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju z uwagi na rezultat projektu)


Wskaźniki produktu:

 1. Liczba zakupionych środków trwałych
 2. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej, Srodki trwałe
 3. Liczba zakupionych wartości niematerialnych i prawnych
 4. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej, wartości niematerialne i prawne
 5. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)
 6. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R
 7. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)
 8. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)
 9. Liczba wspartych laboratoriów badawczych

Rezultaty projektu:

 1. Stworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego Chemii Laboratoryjnej PZ Cormay S.A.
 2. Wdrożenie na rynek nowych produktów –aplikacji oraz powstanie dopracowanych innowacyjnych formulacji odczynnikowych.


Całkowita wartość projektu: 3 872 901,00 PLN

Wydatki kwalifikowane projektu: 3 148 700,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 889 220,00 PLN

Intensywność wsparcia: 60,00%

Okres realizacji projektu: 2017.07.10 – 2019.06.30

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0139/17-00

 

 

 

Tytuł projektu: Ekspansja eksportowa producenta urządzeń medycznych i materiałów diagnostycznych, podmiotu PZ Cormay S.A. na wybranych rynkach w „Programie promocji branży sprzętu medycznego”

Cel projektu:
Celem gospodarczym ekspansywnym jest:

 • intensyfikacja sprzedaży produktów, zastosowań i technologii dla materiałów diagnostyki laboratoryjnej wypracowanych w PZ Cormay S.A. dziale badań i rozwoju DBiR,
 • zwiększenie wolumenu sprzedaży produkowanych materiałów odczynnikowych dostosowanych do urządzeń diagnostyki laboratoryjnej innych producentów.

Rezultaty projektu:
Rezultatem projektu, który PZ CORMAY S.A. planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu będzie zawarcie nowych zagranicznych kontraktów handlowych oraz zwiększenie przychodów ze sprzedaży eksportowej produktów będących przedmiotem projektu.

Całkowita wartość projektu: 1 305 863,00 PLN

Wydatki kwalifikowane projektu: 1 000 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 500 000,00 PLN

Intensywność wsparcia: 50,00%

Okres realizacji projektu: 2016.08.08 – 2019.01.31

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-14-0110/16-00

 

 

Informujemy, że firma PZ CORMAY S.A. podpisała umowy o dofinansowanie na realizację poniższych projektów:

Tytuł projektu: Pierwsze wdrożenie do produkcji analizatorów diagnostycznych (hematologicznych i biochemicznych) nowej generacji z dedykowaną linią odczynników

Cel projektu:
Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego i rozpoczęcie produkcji innowacyjnych analizatorów hematologicznych i biochemicznych wraz z dedykowaną linią odczynników w oparciu o własne wypracowane w toku przeprowadzonych prac B+R rozwiązania technologicznego.

Rezultaty projektu:
Dzięki realizacji projektu możliwe będzie pierwsze wdrożenie do produkcji innowacyjnych produktów w postaci unikalnych w skali światowej analizatorów hematologicznych w technologii 5-diff wraz z dedykowanymi odczynnikami w technologii bezcyjankowej oraz analizatorów biochemicznych nowej generacji wraz z dedykowanymi odczynnikami i kasetami w oparciu o własne, autorskie konstrukcje wypracowane przez Spółkę w toku przeprowadzonych prac.

Całkowita wartość projektu: 43 643 310,00 PLN

Wydatki kwalifikowane projektu: 33 496 100,00 PLN

Wartość dofinansowania: 19 997 660,00 PLN

Intensywność wsparcia: 59,70%

Okres realizacji projektu: 2015.11.01 – 2019.04.15

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.01-06-0004/15-00

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs_2/1.1.2/2015

Tytuł projektu:
Prace rozwojowe nad demonstratorami innowacyjnych technologii nowej generacji analizatorów diagnostycznych wraz z dedykowanymi liniami odczynników

Cel projektu:
Celem projektu jest rozwój technologii innowacyjnych analizatorów: hematologicznego w technologii 5-diff wraz z dedykowanymi odczynnikami w technologii bezcyjankowej oraz analizatora biochemicznego nowej generacji z dedykowaną linią odczynnikową, w oparciu  o własne, autorskie konstrukcje.

Rezultaty projektu:
Rezultatem projektu, który PZ CORMAY S.A. planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu będzie opracowanie demonstratorów technologii: analizatora hematologicznego oraz biochemicznego nowej generacji z dedykowaną linią odczynnikową, zapewniających znaczną poprawę funkcjonalności i znacznie lepsze efekty diagnostyczne wpływające na wykrywalność chorób w ich początkowych stadiach oraz ich walidacja w warunkach rzeczywistych.

Całkowita wartość projektu: 15 024 130,59 PLN
Wydatki kwalifikowane projektu: 15 024 130,59 PLN
Wartość dofinansowania: 7 512 065,30 PLN
Intensywność wsparcia: 50,00%
Okres realizacji projektu: 2016.03.01 – 2020.12.31
Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.02-00-0109/16-00

Raport z badań i prac przeprowadzonych nad demonstratorami innowacyjnych technologii nowej generacji analizatorów diagnostycznych wraz z dedykowanymi liniami odczynników – w zakresie biochemii.

Raport z badań i prac przeprowadzonych nad demonstratorami innowacyjnych technologii nowej generacji analizatorów diagnostycznych wraz z dedykowanymi liniami odczynników – w zakresie hematologii.

 

 


 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.