Menu
   
      KLAUZULE INFORMACYJNE DO CV
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Administratorem danych osobowych jest PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach  ul. Wiosenna 22. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji.
Jedocześnie pragniemy Państwa poinformować o celach, rodzajach, sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu prawach:

Cel przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesów rekrutacji pracowników na umowy o pracę, staże, praktyki, umowy cywilnoprawne.
Rodzaj przetwarzanych danych
W ramach ww czynności rekrutacyjnych PZ Cormay S.A. będzie przetwarzał przekazane dobrowolnie przez Panią/Pana dane  w postaci:  imię i nazwisko, nazwisko rodowe, stopnie naukowe, przebieg kariery zawodowej, adres email, telefon, data urodzenia, miejsce zamieszkania
Podstawa przetwarzania danych
Podstawą przetwarzania danych jest proces rekrutacyjny zmierzający do zawarcie umowy, kontraktu,  przepisy prawa w tym przede wszystkim art. 221 Kodeksu pracy w przypadku umowy o pracę, staży, praktyk i Kodeks cywilny w przypadku umów cywilnoprawnych oraz obowiązek prawny ciążący na  Administratorze jakim jest PZ Cormay S.A. (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego  oraz Rozporządzenie Parlamentu europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, sekcja 2-5, art. 13-23 RODO), Prawo Telekomunikacyjne.

 

W związku z powyższym dbając o bezpieczeństwo Pani/Pana danych pragniemy poinformować, iż mają Państwo prawo do:

  • dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych o ile pozwalają na to przepisy prawa a także przenoszenia danych,
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Pani/Pana dane nie będą polegać profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji lub  wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora (archiwizacja dokumentów związana z podatkami, dokumentami kadrowymi, reklamacjami itp).
  • W związku z procesem rekrutacji Państwa dane nie będą przekazywane do krajów trzecich
  • Pytania w zakresie Pani/Pana danych osobowych oraz w kwestii wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować do: e-mail: inspektor@cormay.pl
  • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony danych Osobowych: inspektor@cormay.pl

ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ I PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI PRZEDSTAWIONĄ MI TREŚĆ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA MOICH DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE PZ CORMAY S.A. I WYRAŻAM NA NIE ZGODĘ.

Załącznik - Zgoda online

 


 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.