Menu
   
      Analyzers
 
  Investor Relations
 


 

KG-500


Throughput: 60 tests/hour for PT
50 tests/hour for PT and APTT
Parameters: PT, APTT, TT, FIB, D-Dimer, others

Reliable test results:

- automatic washing both sides of probe
- reagent and sample mixing in mechanical arm

Measuring methods:
- Clotting
- Chromogenic
- Immunologic

7 dedection channels:
- 5 for clotting assays
- 1 for chromogenic assays
- 1 for immunologic assays

Memory: 100 000 test results and 10 000 reaction curves
Automatic, Random Access
STAT sample priority
Auto re-diluent / re-test
Borcode-reading for sample (optional)
Bidirectional LIS


 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.