Menu
   
      SIWZ PZ CORMAY S.A. - WALIDACJA ANALIZATORÓW
 
  Relacje inwestorskie
 


 

  Lublin, 23.12.2015r.
Szanowni Państwo


Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty konkursu w ramach działania PO IR 2.3.2 „Bon na innowacje”

 
 
Dyr. Inwestycji i SZJ
Agnieszka Mazur
Agnieszka Pizoń

 

Ogłoszenie wyniku w formcie pdf

 


  Lublin, 18.12.2015r.
Szanowni Państwo


Ze względu na duże zainteresowanie przedłużony zostaje termin nadsyłania ofert na realizację walidacji analizatorów PZ Cormay S.A. w ramach Działania PO IR 2.3.2. „Bon na innowacje” do dnia 23.12.2015 do godz.12.00.

 
 
Dyr. Inwestycji i SZJ
Agnieszka Mazur
Agnieszka Pizoń

 

Ogłoszenie o zmianie termniu w formcie pdf

 


 

 

PZ  CORMAY S.A.
05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22
tel.: 22 751 7910
fax: 22 751 7911
www.cormay.pl; office@cormay.pl 

Lublin, 04.12.2015
   

Zamawiający
PZ Cormay Spółka Akcyjna
Ul. Wiosenna 22
05-092 Łomianki
NIP 1181872269
Mail: agnieszka.mazur@cormay.pl
Tel. kom. 604 471 743  lub  691 130 035
Tel. stacjonarny. 81 749 44 42  lub  81 749 44 72

Do
Potencjalnych Oferentów

Ogłoszenie Wszczęcia Postępowania Ofertowego

W zawiązku z zamiarem realizacji wytworzenia lub unowocześnienia nowych produktów Cormay S.A., informujemy Państwa o możliwości składania ofert w zakresach tematycznych podanych poniżej:

  1. Walidacja Analizatora Moczu.
  2. Walidacja Analizatora Biochemicznego o nazwie roboczej „BS180”.
  3. Walidacja Analizatora Do Cytologii Cienkowarstwowej nazwie roboczej „CellSlyde”.
  4. Walidacja Analizatora Biochemicznego o nazwie roboczej „Equisse”.
  5. Walidacja Analizatora Hematologicznego o nazwie roboczej „Hermes Junior”.
  6. Walidacja Analizatora Hematologicznego o nazwie roboczej „Hermes Senior”.
  7. Walidacja Analizatora Immunologicznego o nazwie roboczej „Maglumi800”.

Jeżeli uznają Państwo, iż jesteście w stanie spełnić nasze wymagania wyboru Wykonawców, prosimy o przystąpienie do postępowania ofertowego, zgodnie z założeniami znajdującymi się na naszej stronie internetowej www.cormay.pl, które zostały szczegółowo opisane w dokumencie o nazwie „SIWZ PZ Cormay S.A. Walidacja Analizatorów”.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 grudnia 2015 roku.
Oferty należy składać do godziny 10:00 na warunkach zawartych w SIWZ.
Oferty ważne mogą być składane wyłącznie przez jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt. 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 20120 roku o zasadach finansowania nauki – przyznana kategoria naukowa A+, A lub B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej, dysponujące  możliwościami merytorycznymi, a także posiadającymi stosowny potencjał badawczy.


Załączniki:

Zapytanie ofertowe PZ CORMAY S.A. walidacja analizatorów
SIWZ PZ CORMAY S.A. Walidacja Analizatorów
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1A
Załącznik nr 1B
Załącznik nr 1C
Załącznik nr 1D
Załącznik nr 1E
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3A
Załącznik nr 3B
Załącznik nr 3C
Załącznik nr 3D
Załącznik nr 3E
Załącznik nr 3F
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 5A
Załącznik nr 5B
Załącznik nr 5C
Załącznik nr 5D
Załącznik nr 5E
Załącznik nr 5F
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 9A
Załącznik nr 9B
Załącznik nr 9C
Załącznik nr 9D
Załącznik nr 9E
Załącznik nr 10A
Załącznik nr 10B
Załącznik nr 10C
Załącznik nr 10D
Załącznik nr 10E


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.