Menu
   
      Ogłoszenie wszczęcia postępowania ofertowego 1.4
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Lublin, dnia 2016.09.20

Zamawiający
Oddział PZ Cormay S.A.
Ul. Rapackiego 19 20-150 Lublin
NIP: 1181872269 REGIN: 140777556

Siedziba główna
PZ Cormay S.A.
UL. Wiosenna 22
05-092 Łomianki

Do
Potencjalnych Oferentów

Ogłoszenie Wszczęcia Postępowania Ofertowego

W zawiązku z zamiarem udziału w konkursie roku 2016 Działania 1.4 POPW „Wzór na konkurencję" informujemy Państwa o wszczęciu postępowania ofertowego w trybie zapytania o cenę.
Postępowanie ofertowe dotyczy wyłonienia potencjalnych Wykonawców mogących dostarczyć zakres usług w przedmiocie:

  1. 1.    Audytu wzorniczego w przedsiębiorstwie PZ Cormay S.A.
  2. 2.    Opracowania strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa PZ Cormay S.A.
  • Jeżeli uznają Państwo, iż są w stanie spełnić nasze wymagania wyboru Wykonawców, wymagania regulaminu konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję" POPW PARP roku 2016 dostępnego na stronach PARP, prosimy o przystąpienie do postępowania ofertowego, zgodnie z założeniami znajdującymi się na naszej stronie internetowej, które zostały szczegółowo opisane w dokumencie o nazwie „SIWZ PZ Cormay S.A. — postępowanie „Wzór na Konkurencje w trybie zapytania ofertowego (SIWZ) z dnia 20.09.2016" i jego załącznikach.
  • Termin składania ofert upływa w dniu 28 września 2016 roku.Oferty należy składać do godziny 12:00 wyłącznie na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym (S1WZ). Oferty ważne mogą być składane wyłącznie przez przedsiębiorstwa spełniające warunki dopuszczenia i doświadczenia.

Oryginalny skan dokumentu Ogłoszenie Wszczęcia Postępowania Ofertowego 1.4

 

Załączniki

SIWZ

Wzór Formularza Oferty

Umowa warunkowa

Oświadczenie o braku powiazań


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.