Menu
   
      Usługa szkoleniowa w zakresie przygotowania wejścia PZ Cormay S.A. na rynek perspektywiczny ZEA
 
  Relacje inwestorskie
 


 

                                                                           

 

 

Lublin, 20 marca 2017 r.

Ogłoszenie wyniku

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zakup usługi szkoleniowej w zakresie przygotowania wejścia PZ Cormay S.A. na rynek perspektywiczny ZEA, czyli rynku referencyjnego dla rynków arabskich w związku z udziałem PZ Cormay S.A. w targach w charakterze wystawcy Medlab Middle East (ZEA) w roku 2017.

Postępowanie toczyło się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w  związku z realizacją projektu pt. „Ekspansja eksportowa producenta urządzeń medycznych i materiałów diagnostycznych, podmiotu PZ Cormay S.A. na wybranych rynkach w „Programie promocji branży sprzętu medycznego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 

Ewa Kokoć “Audytorzy R”

punktacja uzyskana 80,55 pkt

Gratulujemy, liczymy na owocną współpracę.

Członkowie Komisji:
Dariusz Żwak
Aleksandra Pudełek
Karolina Kozioł

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup - Usługa szkoleniowa w zakresie przygotowania wejścia PZ Cormay S.A. na rynek perspektywiczny ZEA, czyli rynku referencyjnego dla rynków arabskich w związku z udziałem PZ Cormay S.A. w targach w charakterze wystawcy Medlab Middle East (ZEA) w roku 2017.


1.    Nazwa Zamawiającego    

PZ CORMAY Spółka Akcyjna
Wiosenna 22, 05-092 Łomianki
ODDZIAŁ LUBLIN
20-150 Lublin
ul. Rapackiego 19A


2.    Postanowienia ogólne
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Ekspansja eksportowa producenta urządzeń medycznych i materiałów diagnostycznych, podmiotu PZ Cormay S.A. na wybranych rynkach w „Programie promocji branży sprzętu medycznego”” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand.


3.    Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi:
Usługa szkoleniowa w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy – ekspansji produktów odczynników laboratoryjnych do analizatorów PZ Cormay S.A. na rynek perspektywiczny ZEA w korelacji z przedsięwzięciem udziału PZ. Cormay S.A. na targach w formie wystawcy w roku 2017.
Planowy budżet za całość szkolenia – około 5000zł netto.

Usługa szkoleniowa powinna zawierać:

Oferta powinna obejmować następujący zakres:
1.    Strategia wejścia na rynek:
1.1.    System ochrony zdrowia na rynku ZEA.
1.2.    Uwarunkowania i ryzyko prawne wejścia na rynku ZEA.
1.3.    Ustalenie szans i zagrożeń prowadzenia dystrybucji na rynku ZEA.
1.4.    Metody wejścia na rynek.
1.5.    Strategia komunikacji.
1.6.    Czynniki kulturowe pozytywistyczne i bariery.
2.    Skuteczna komunikacja marketingowa przedsięwzięcia targowego.
3.    Procedury pozyskiwania partnerów.

4.    Termin realizacji zamówienia 
Okres realizacji zamówienia do 31.marca 2017 r.
Planowany czas trwania szkolenia: od 6 do 18 godzin zegarowych
Planowany termin podpisania umowy 21marca2017.

5.    Miejsce realizacji zamówienia
Miejsce realizacji zamówienia – Polska – siedziba/y Zamawiającego.

6.    Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
1.    Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
2.    Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3.    Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
a)    Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej lub innego kraju Unii Europejskiej
b)    Wykonawca posiada merytoryczne przygotowanie i potencjał do przeprowadzania szkoleń z zakresu przedmiotu zamówienia.
c)    Wykonawca posiada doświadczenie w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat od publikacji niniejszego postępowania.
Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie:
Pkt.3 a) Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2)
Pkt.3 b) Minimum 2 doświadczenia w realizacji przedmiotu zamówienia dostarczane na żądanie Zamawiającego.
4.    Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. 3.
5.    Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak dokumentów o których mowa w pkt. 3, będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.
6.    Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1.    Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia.
2.    Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z przygotowaniem, terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3.    Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.
5.    Ceną oferty jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia.

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

1.    Kryteria oceny ofert:
a.    Cena - 70%
b.    Termin wykonania zamówienia od momentu podpisania umowy wyrażony w dniach (doba 6cio godzinna) - 30%

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena: 70 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 70 pkt.) wyliczana wg wzoru:

Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert,
--------------------------------------------------------------    x 70
Wartość netto wskazana w badanej ofercie

Termin realizacji – 30% - Wartość zależna od zadeklarowanej długości realizacji zamówienia  (max 30 pkt.) wyliczana wg. wzoru:
      
Najkrótszy okres realizacji zamówienia wskazany wśród otrzymanych ofert
--------------------------------------------------------------    x 30
Okres realizacji zamówienia wskazany w badanej ofercie

2.    Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a-b. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy/Wykonawcom, którego/których oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100pkt. w odniesieniu do danej części przedmiotu zamówienia).
4.    W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

9.  Sposób przygotowania oferty
1.    Złożona oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta,
- datę sporządzenia,
- cenę jednostkową oraz całkowitą netto i brutto,
- termin ważności oferty,
- ilość godzin szkoleniowych (doba szkoleniowa o czasie trwania, nie dłuższym niż 6 godzin zegarowych)
- termin realizacji szkolenia,
- warunki i termin płatności,
- podpis wykonawcy wraz z pieczątką firmową.
2.    Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a.    Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
b.    Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 2.
3.    Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy PZ CORMAY Spółka Akcyjna ul. Rapackiego 19A 20-150 Lublin lub mailem na aleksandra.pudelek@cormay.pl

10.     Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu
1.    Ofertę zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do 17 marca 2017r. do godziny 23:59 w siedzibie zamawiającego.
2.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: aleksandra.pudelek@cormay.pl
4.    Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Aleksandra Pudełek (Specjalista ds. Komunikacji), tel.: +48 817 494 400 wew. 53, email: aleksandra.pudelek@cormay.pl
5.    Zapytanie ofertowe jest dostępne do pobrania na stronie http://www.pzcormay.pl/

11.     Wykaz załączników

1.    Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
2.    Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.