Menu
   
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Lublin, 29 maja 2018

Informacja o wyniku postępowania / 27.04.2018

Postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert. Ogłoszone zostanie kolejne zapytanie ofertowe.

Lublin, May 29th 2018

Dear Sirs,
The tender procedure has not been resolved due to the lack of offers. The next inquiry will be announced.

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE
W postępowaniu prowadzonym na Zakup
materiałów do budowy prototypów analizatora biochemicznego POCT BlueBox


1.    Nazwa Zamawiającego
   
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą 05-092 Łomianki, Wiosenna 22 , wpisana  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS: 0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556.  Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 77 205 008 PLN, wysokość kapitału wpłaconego Spółki: 77 205 008 PLN.
e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia:  przemyslaw.kobylinski@cormay.pl

Adres korespondencji:
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
ul. Rapackiego 19A
20-150     Lublin
adres strony internetowej: www.cormay.pl


2.    Postanowienia ogólne

 1. Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym (dalej zwanej Zapytaniem) wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Zamówienie zostało zamieszczone również na stronie Bazy Konkurencyjności.

3.      Tryb udzielania zamówienia

 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Prace rozwojowe nad demonstratorami innowacyjnych technologii nowej generacji analizatorów diagnostycznych wraz z dedykowanymi liniami odczynników” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, działanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej.
 2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze Zapytanie oznaczone jest znakiem: DEMONSTRATOR.1.1.2_2. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
 3. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. 
 4.  Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia sporządzona będzie w języku polskim.

4.     Opis przedmiotu zamówienia 

 1.   Przedmiotem zamówienia  jest zakup:

Materiałów niezbędnych do budowy 14 kompletów zestawów – modułów funkcjonalnych wchodzących w skład 14 prototypów i demonstratorów technologii analizatora biochemicznego POCT BlueBox według poniższego zestawienia:
Nr specyfikacji Nazwa Ilość sztuk
1. Materiały do budowy i  stałego zainstalowania w prototypach, 1 zestaw składający się z:
- moduł separacji/podawania próbek,
- moduł dozujący analizatora,
- moduł układów elektronicznych,
- układ fotometryczny analizatora,
- obudowa,
- moduł zarządzający,
- wyświetlacz,
- elementy konstrukcyjne
2 zestawy
2. Materiały do budowy i  stałego zainstalowania w prototypach – 1 zestaw z składający się z:
- moduł separacji/podawania próbek
- moduł dozujący analizatora
- moduł układów elektronicznych
- układ fotometryczny analizatora
- obudowa
- moduł zarządzający
- wyświetlacz
- elementy konstrukcyjne
12 zestawów

Poniższy opis przedstawia opis funkcjonalności podstawowych modułów/ zestawów wraz z wymogami techniczno-użytkowymi.

MODUŁ SEPARACJI/PODAWANIA PRÓBEK
Moduł ten odpowiedzialny jest za załadunek próbki do analizatora, oddzielenie osocza od elementów morfotycznych oraz podanie próbki w ustalone miejsce wewnątrz analizatora do aspiracji i przeniesienia
przez moduł dozujący. Moduł musi być wyposażony w dedykowane gniazdo na chip do pobierania krwi. Moduł składa się z silnika wysoko obrotowego o realizowanej prędkości 6000 obr/min, uchwytu do silnika z gniazdem, czujników optycznych (2szt) oraz flag do określania jednoznacznego pozycji uchwytu. Moduł nie powinien przenosić nadmiernych drgań na konstrukcje nośną analizatora. Moduł musi być zaopatrzony w mechanizm blokowania pozycji aby podczas dozowania uchwyt nie przesunął się.

MODUŁ DOZUJĄCY ANALIZATORA:
Moduł odpowiedzialny za przenoszenie próbek i odczynników wewnątrz analizatora. Moduł realizuje również funkcję mieszania poprzez aspirację i dyspensację dodanych do jednej kuwety odczynnika i próbki. Moduł musi realizować ruchy w dwóch osiach X oraz Z wewnątrz analizatora aby osiągalne były wszystkie konieczne pozycje. Precyzja pozycjonowania końcówki igły dozującej poniżej 1 milimetra. Moduł składa się z prowadnic liniowych
(2 szt.), silników krokowych (2szt.), czujników optycznych (2szt.), pompy dozującej precyzyjnej CV poniżej 1% objętości dozowanej stanowiącej 2% objętości pompy, żywotność pompy 5 milionów cykli (1szt.), zaworów sterujących o różnicy obsługiwanych ciśnień na poziomie minimum 3 Bar (2 szt.), pomp obiegowych o wydajności od 100ml/min do 900ml/min i ciśnieniu roboczym od 0,5 bar do 1 bar z możliwością sterowania ich parametrami pracy elektrycznie oraz hydraulicznie. Stacji czyszczenia igły zapewniającej oczyszczenie końcówki igły pomiędzy kolejnymi badaniami, pozostała objętość mieszaniny z poprzedniego dozowania nie może wprowadzać niedokładności pochodzącej z błędu przeniesienia większego niż 10%. Układów pośredniczących takich zestawy rurek o różnych średnicach wykonanych z PTFE(0,8mm, 1mm), TYGON (4mm), zestawów złączek o szczelności dla połączeń pracujących z ciśnieniami powyżej 10bar.

MODUŁ UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH:
Moduł ten odpowiedzialny jest za sterowanie niskopoziomowe wszystkimi komponentami analizatora
oraz ich zasilenie w energie elektryczną. Moduł składa się z zasilacza 230V AC realizującego funkcję konwersji napięcia na poziomy 5V DC, 12V DC, 24V DC (1szt), płyty głównej urządzenia z wbudowanym mikrokontrolerem odbierającym rozkazy z modułu zarządzającego i realizującym wykonawczo tymi rozkazami, płyta główna zawiera również sterowniki silników oraz złącza i elementy elektroniczne przetwarzające sygnał z poszczególnych komponentów (1szt), moduł sterowania BLDC realizujący sterowanie silnikiem wysokoobrotowym
wraz z detekcją położenia osi wału (1szt).

UKŁAD FOTOMETRYCZNY ANALIZATORA:
Układ fotometryczny analizatora jest odpowiedzialny za dostarczanie informacji do modułu układów elektronicznych podczas procesu pomiarowego. Układ składa się ze źródła światła o mocy 20W bazującego
na efekcie halogenowym, chłodzonego pasywnie, optycznego układu kształtowania emitowanej wiązki światła, optycznego układu kształtowania odebranej wiązki światła, układu detekcji. Układ detekcji realizuje odczyty
na długościach fali 340, 380, 405, 450, 480, 505, 546, 570, 600, 660, 700, 800 [nm] ze stabilnością poniżej 0,05nm/K oraz powtarzalnością poniżej 0,1nm. Układ detekcji jest wyposażony w przetwornik analogowo cyfrowy o rozdzielczości 16 bitów.

OBUDOWA:
Obudowa jest odpowiedzialna za funkcję ochronną oraz estetyczną. Składa się z paneli bocznych, podstawy, panelu czołowego, pleców i wierzchu (razem 6 elementów). Panel czołowy posiada 2 obszary załadunkowe, pierwszy na kuwety z odczynnikami drugi na chip z próbką. Okna załadunkowe posiadają funkcję monitorowania zamknięcia poprzez czujniki. Obudowa posiada blokadę mechaniczną otwarcia obszarów załadunkowych
w czasie pracy realizowaną za pomocą solenoidu. Umożliwia podłączenie zewnętrznego monitora. Wykonana może zostać w technologii termoformingu, wtrysku, cięcia laserem lub frezowania. Materiałem na obudowę
jest tworzywo sztuczne. Gabaryt maksymalny to 500 na 500 na 500mm.

MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY:
Moduł ten jest odpowiedzialny za sterowanie wysokopoziomowe pracą analizatora. Realizuje funkcje kontroli procesu pomiarowego wraz z wysyłaniem rozkazów wykonania czynności do modułu układów elektronicznych, realizuje funkcję interfejsu dla użytkownika do wprowadzania danych o próbce i o badaniach za pomocą wyświetlonego na module wyświetlacza GUI, gromadzi dane pomiarowe bieżące i historyczne w pamięci, komunikuje się z użytkownikiem za pomocą komunikatów wyświetlanych w GUI. Moduł ten składa
się z wbudowanego komputera zawierającego złącza HDMI, USB (4 Szt), LAN., Pamięć wewnętrzna pozwala
na zachowanie 40 tyś wpisów z wynikami badań, szybkość obliczeniowa pozwala na płynną obsługę
bez widocznych opóźnień.

WYŚWIETLACZ:
Moduł ten odpowiedzialny jest za wyświetlanie GUI (interfejs użytkownika), Ekran bez wybierania dotykowego minimalna wielkość 17 cali, przekątna panoramiczna o proporcji 16:9, rozdzielczość HD 1366 na 768 pikseli/cal, czas reakcji poniżej 7 ms, złącze HDMI, jasność powyżej 300cd/m2. Ekran z wybieraniem dotykowym: minimalna wielkość 10 cali, przekątna panoramiczna o proporcji 16:9, rozdzielczość minimalna 1024 na 768 pikseli/cal, jasność powyżej 200 cd/m2.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:
Stanowią elementy pośredniczące i podtrzymujące poszczególne podzespoły w przypisanym ich pozycją.
Są to elementy takie jak rama urządzenia, płytki mocujące, elementy dystansowe, specjalne mocowania, osłony kabli. Możliwe technologie wykonania to frezowanie, wiercenie, toczenie, cięcie wodą, spawanie, zgrzewanie, gięcie. Materiały to stal, stal nierdzewna, aluminium, ABS.

Dokumentacja dotycząca projektu i opisu poszczególnych modułów znajduje się w siedzibie Zamawiającego
i zostanie udostępniona po wcześniejszym podpisaniu przez Oferenta Umowy o poufności oraz Oświadczenia
o poufności. Umowa o  poufności zawiera oświadczenie, że oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 6 zapytania. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia, celem pozyskania dokumentacji,
będzie podstawą do dochodzenia przez Zmawiającego kary umownej oraz odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przeniesie wartość ustalonej kary umownej. 
Po otrzymaniu podpisanej umowy o poufności wraz z oświadczeniem o poufności Zamawiający udostępni dokumenty na serwerze poprzez podanie hasła dostępowego Oferentowi. 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.      Kod CPV 38970000-5 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne


5. Termin realizacji zamówienia 

 1. Okres realizacji zamówienia do 31.12.2019 roku od dnia podpisania umowy - z wybranym Wykonawcą. Przez realizację zamówienia Zamawiający rozumie dostarczenie zamówionych materiałów do wskazanego miejsca dostawy oraz podpisanie protokołu odbioru z klauzulą „bez zastrzeżeń”
 2. Zamawiający wymaga, aby całość zamówienia została zrealizowana w terminie nie dłuższym niż do 31.12.2019 roku.Wykonawca po otrzymaniu Zamówienia od Zamawiającego na partię modułów do budowy prototypów, dostarczy je zgodnie z Zamówieniem w ciągu maksymalnie 24 tygodni na adres Zamawiającego.

6.     Warunki   udziału  w postępowaniu  oraz sposób  dokonania oceny spełniania tych warunków

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach każdego z przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
  1. Wykonawca posiada merytoryczne przygotowanie i potencjał w dostawie części do urządzeń integrujących podzespoły mechaniki oraz elektroniki. 
  2. Wykonawca posiada własny zespół inżynierów R&D o wykształceniu kierunkowym (np. mechanika, elektronika, mechatronika) uznawanych za pracowników w rozumieniu przepisów prawa krajowego o udokumentowanym doświadczeniu w pracy nad rozwojem urządzeń mechaniczno-elektronicznych nie mniejszym niż 2 lata dla każdego pracownika – minimum 5 osób wykonujących prace związane z rozwojem i wykonaniem podzespołów urządzeń mechanicznych i elektronicznych.

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie:

- Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2) uzupełniony dwoma referencjami wydanymi przez podmioty, na których rzecz lub zlecenie realizował zamówienia, potwierdzającymi, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - Wykonawca zaprojektował i wdrożył do produkcji co najmniej dwa urządzenia mechaniki i elektroniki (projektowanie i programowanie układów mikrokontrolerów)

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
  5. istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a beneficjentem, w ramach której jeden w wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy beneficjent i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.
   Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta oraz wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, są:
   1. Prezes Zarządu Janusz Płocica
   2. Wiceprezes Zarządu Wojciech Suchowski
   3. Członek Zarządu Flavio Finotello
   4. Pełnomocnik Zarządu ds. Projektów Strategicznych Krzysztof Rudnik
   5. Pełnomocnik Dyrektor Operacyjny Jarosław Ziółkiewicz
   6. Pełnomocnik Dyrektor Finansowy Joanna Kamińska
   7. Pełnomocnik Dyrektor Inwestycji Agnieszka Mazur
   8. Kierownik Projektu BlueBox Przemysław Kobyliński

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi powyżej.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający znajdzie błędy formalne w sposobie wypełnienia formularza oferty oraz pozostałych formularzy Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania oferentów do uzupełnień/skorygowania dokumentów przy zastrzeżeniu terminu. Niezłożenie przez Oferenta uzupełnień/korekty skutkuje odrzuceniem oferty. Poprawie mogą podlegać wyłącznie elementy wskazane przez Zamawiającego i oczywiste omyłki pisarskie Oferenta.  Zmiany te w żaden sposób nie mogą prowadzić do modyfikacji oferty. W przypadku, gdy w ofercie lub załącznikach wprowadzone zostaną inne niż wskazane przez Zamawiającego poprawki lub nieuzasadnione zmiany, oferta będzie uznawana za niedozwoloną i będzie odrzucona.
 3. Złożenie dokumentów, z których nie wynika jednoznacznie spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak dokumentów, o których mowa powyżej, będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.
 4. Zamawiający odrzuca oferty jeżeli:
  1. treść oferty nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu - w szczególności, gdy materiały nie spełniają wymogów stałego zainstalowania w prototypach oraz gdy nie będzie to zestaw
  2. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia
  3. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
 5. Z udziału w postępowaniu może zostać wykluczony Oferent, który poda rażąco niską cenę. Za rażąco niską cenę uznawane jest, gdy cena oferty jest niższa o 30% od szacownej przez Zamawiającego wartości zamówienia lub o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. W takiej sytuacji Zamawiający zwróci się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, wyznaczając Oferentowi trzydniowy termin na złożenie wyjaśnień oraz dowodów. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży on wymaganych wyjaśnień lub jeżeli złożone wyjaśnienia i dowody potwierdzą, że oferowana cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.

7.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną na adres: przemyslaw.kobylinski@cormay.pl lub drogą faksową (nr faksu: +48 81 749-44-34) z zastrzeżeniem ust. 5.
 3. W przypadku przekazania dokumentów drogą faksową, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu.
 4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami jak również dla oświadczeń
  i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dla dokumentów przedstawionych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
  i dla pełnomocnictw.
 5. Dokument przesłany drogą elektroniczną winien przybrać formę pliku PDF, obejmującego kopię cyfrową (skan) oryginału pisma podpisanego przez upoważnioną osobę. Tak przesłany dokument
  będzie uznawany za zachowujący formę pisemną.
 6. Złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdziale w formie innej niż określona
  przez Zamawiającego będzie nieskuteczne.
 7. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego
  na podany adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
 8. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: PZ CORMAY Spółka Akcyjna ul. Rapackiego 19A 20-150 Lublin lub mailem na adres: przemyslaw.kobylinski@cormay.pl
 9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść Zapytania. Zmiana treści Zapytania może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego.
 10. Zmiana treści Zapytania dokonana w sposób wymieniony w ust. 9 zostanie opublikowana
  na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Jeżeli w wyniku dokonanej zmiany treści Zapytania niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian, Zamawiający może przedłuży termin składania ofert.

8.    Unieważnienie postępowania

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych oraz zakończenia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. Przystępując do postępowania, oferenci akceptują tak określone uprawnienie Zamawiającego.
 2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy,  który  ubiegał  się  o udzielenie  zamówienia, zawiadamia  o  wszczęciu  kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.
 3. W  przypadku,  gdy  nie  został  wyłoniony  Wykonawca,  Zamawiający  podaje  ten  fakt  wraz  z uzasadnieniem do publicznej wiadomości.


9.  Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 30 maja 2018 roku. W przypadku nadania oferty, decyduje data stempla. 
 2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia. Oferty pozostawione bez rozpatrzenia nie będą zwracane oferentom – będą one archiwizowane przez Zamawiającego w związku z koniecznością poddania się kontrolom, badającym prawidłowość realizacji projektu objętego wsparciem publicznym
 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: przemyslaw.kobylinski@cormay.pl
 4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Przemysław Kobyliński  (Kierownik Projektu), tel.: +48 691913075, email: przemyslaw.kobylinski@cormay.pl

 

10.  Sposób przygotowania oferty

 1.  Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
  1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  2. Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 2
  3. Oświadczenie, zgodnie z którym W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - Wykonawca dostarczył urządzenia mechaniki oraz elektroniki klasy podobnej co przedmiot zamówienia.
 3. Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres minimum 90 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
 4. Ofertę należy złożyć osobiście w oddziale firmy PZ CORMAY Spółka Akcyjna ul. Rapackiego 19A 20-150 Lublin lub w oddziale firmy ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa lub za pomocą Poczta Polska/kurier/posłańca lub mailem na adres e-mail: przemyslaw.kobylinski@cormay.pl

 

11.    Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.
 5. Ceną oferty jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN lub Euro. 


12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteriami oceny ofert w każdej specyfikacji jest: cena - waga 70% oraz długość udzielonej gwarancji dla każdego modułu– waga 30%.
 2.  
  1. W kryterium ceny punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:

                  C N
Pp = -------------------- x 70 punktów
                  C B
gdzie:
PP - punkty w kryterium ceny
CN - cena najniższa
CB - cena badanej oferty
70 - liczba punktów
Oferta z najniższą ceną dla danej specyfikacji otrzyma w kryterium „cena” najwyższą ilość punktów, pozostałym oferentom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

 1. W kryterium - długość udzielonej gwarancji dla każdego modułu punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:

                D B
DG = -------------------- x 30 punktów
                D M
gdzie:
DG - punkty w kryterium długość udzielonej gwarancji na moduły
DB –  Długość trwania gwarancji dla badanej oferty – okres gwarancji dla danego modułu przedstawiony w badanej ofercie
DM - Maksymalna długość zaoferowanej gwarancji – Najdłuższy okres gwarancji dla danego modułu wskazany wśród otrzymanych ofert.
30 - liczba punktów

Końcowym wynikiem wyrażonym w punktach dla kryterium „długość gwarancji udzielonej”: będzie średnia arytmetyczna obliczona z wszystkich wyników uzyskanych dla kompletów  modułów zgodnie
z powyższym wzorem.
Kryterium gwarancja na poszczególne moduły została ukształtowana tak aby Zamawiający otrzymał moduły o jak najdłuższej gwarancji.
Oferent udzielając gwarancji na dany moduł bierze pod uwagę okresy gwarancji dla poszczególnych podzespołów umieszczonych w tym module. Dla modułu określa okres gwarancji równy najkrótszemu okresowi gwarancji jaki ma podzespół w tym module.
Okres gwarancji określony w formularzu oferty winien być wyrażony jako liczba pełnych miesięcy. Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji w latach, minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji wyrażonym w miesiącach otrzyma w kryterium „Gwarancja” najwyższą liczbę punktów. Pozostałym oferentom przyznana zostanie odpowiednio niższa liczba punktów

 1. Łączna ocena w ramach przedmiotu zamówienia, obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach 2a) i 2b)  Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100pkt. w odniesieniu do danej części przedmiotu zamówienia).
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy lub realizacji zamówienia według oferty złożonej w niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

13. Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku, gdy:

 1. Nastąpi konieczność sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanej przez Zamawiającego z  Instytucją Zarządzającą umowy o dofinansowanie.
 2. Nastąpi zmiana adresu miejsca siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych;
 3. Nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;
 4. Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
 5. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
 6. Nie stanowi zmiany w umowie udzielenie przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów albo zwiększeniu bieżących dostaw, a zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów.
 7. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności. Pojęcie to Zamawiający będzie interpretował zgodnie z postanowieniem pkt. 109 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. W świetle tego postanowienia, „Pojęcie niemożliwych do przewidzenia okoliczności odnosi się do okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo odpowiednio starannego przygotowania pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia przez instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem dostępnych jej środków, charakteru i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk w danej dziedzinie oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami wykorzystanymi na przygotowanie postępowania a jego przewidywalną wartością. Nie może to jednak mieć zastosowania w sytuacjach, w których modyfikacja powoduje zmianę charakteru całego zamówienia, na przykład przez zastąpienie zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym przedmiotem zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju zamówienia (…)”.
 8. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany Wykonawcy, gdy wynika ona z sukcesji uniwersalnej lub częściowej w prawa i obowiązki pierwotnego wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji, w tym przejęcia, połączenia, nabycia lub upadłości, przez innego wykonawcę, który spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem że nie pociąga to za sobą innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia zasad, wynikających z niniejszego zapytania ofertowego, umowy o dofinansowanie zawartej z Ministerstwem Rozwoju oraz postanowień Wytycznych horyzontalnych.
 9. Zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał dowolną nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron niniejszej Umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie niniejszej Umowy, i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawców, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością.
 10. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym.
 11. Umowa z Wykonawcą może zostać zmieniona w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany umowy o dofinansowanie, zawartej przez Zamawiającego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W takim przypadku, umowa z Generalnym Wykonawcą zostanie zmieniona w ten sposób, by odpowiadała obowiązującym postanowieniom umowy o dofinansowanie.

14.    Wykaz załączników


1)    załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
2)    załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu a Zamawiającym,
3)    załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą.
4)    załącznik nr 4 – wzór umowy
5)    załącznik nr 5 – umowa o zachowaniu poufności
6)    załącznik nr 6 – oświadczenie o zachowaniu poufności.


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.