Menu
   
      Parasitology
 
  Investor Relations
 


 
 Paraclin ®S NEW 

 
  • Collection tube with a spoon under the cap
  • Glass beads facilitating the homogenous suspension
  • Two filters: 250 µm i 400 µm
  • Centrifuge filtration
  • No need for Ethyl Acetate
  • Formalin Free Fixative
  • Shelf life 3 years
  • Well preserved morphology after 7 days of permanence in the fixative
  • High clarity of sediment for microscopic examination
  • 15 ml size centrifuge buckets

Catalogue no. F-099

 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.