Menu
   
      ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup cieplarek laboratoryjnych
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Lublin, dn. 25.07.2019 r.

OGŁOSZENIE WYNIKU

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zakup cieplarek laboratoryjnych w ramach projektu pt. „Stworzenie CBR PZ Cormay S.A.”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw., umowa o dofinansowanie nr POIR.02.01.00-00-0139/17-00.

IDALIA Ireneusz Wolak sp. j.
ul. Marii Fołtyn 10
26-615 Radom


Gratulujemy, liczymy na owocną współpracę.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2019/CBR

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na zakup cieplarek laboratoryjnych

1. Dane Zamawiającego

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą 05-092 Łomianki, Wiosenna 22 , wpisana  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS: 0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556.  Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 84 205 008,00 PLN, wysokość kapitału wpłaconego Spółki: 84 205 008,00 PLN.

Adres korespondencji:

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

Rapackiego 19A

20-150 Lublin

adres strony internetowej: www.cormay.pl

2. Postanowienia ogólne

 1. Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym (dalej zwanej Zapytaniem) wraz ze wszystkim załącznikami stanowiącymi jej integralną część.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Zapytanie zostało zamieszczone również na stronie Bazy Konkurencyjności.

3. Tryb udzielania zamówienia

 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Stworzenie CBR PZ Cormay S.A.” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Zasadniczym celem projektu jest stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Chemii Laboratoryjnej PZ Cormay S.A. CBR Cormay S.A. jest projektem biznesowym kontynuacji działania działu badawczo rozwojowego PZ Cormay S.A. w formie wyspecjalizowanej, jako centralny ośrodek badawczo-rozwojowy chemii laboratoryjnej dla producentów OEM analizatorów, dystrybutorów, producentów markowych urządzeń laboratoryjnych, jak i grupy Orphee. Powstanie CBR PZ Cormay S.A. pozwoli na dostosowanie procesu produkcyjnego poprzez skorygowanie technologii składu i wytwórczej chemii laboratoryjnej
do zmiennej dynamiki zamówieniowej w połączeniu z możliwością przezbrojenia dla niskich nakładów linii produkcyjnych.2

 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze Zapytanie oznaczone jest znakiem: 1/2019/CBR. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
 2. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim.
 3. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, będą w języku polskim.

4. Opis przedmiotu zamówienia  

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch nowych cieplarek laboratoryjnych o parametrach podanych w Szczegółowej specyfikacji – załącznik nr 1a i 1b. Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy zakupu dwóch sztuk cieplarek laboratoryjnych:
 • małej o pojemności użytkowej komory w przedziale od 50 do 56 litrów oraz
 • dużej o pojemności użytkowej komory w przedziale od 110 do 120 litrów,

natomiast pozostałe cechy oferowanych cieplarek muszą odpowiadać co najmniej warunkom (parametrom) podanym w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a i 1b.

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 2. Kod CPV i nazwa:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

31640000-4 Maszyny i aparatura jednozadaniowa

38970000-5 Badawcze, testowe i naukowe symulatory

5. Termin realizacji zamówienia 

 1. Okres realizacji zamówienia do 8 tygodni od dnia złożenia zamówienia - z wybranym Wykonawcą.
  Przez realizację zamówienia Zamawiający rozumie dostarczenie zamówionych cieplarek do wskazanego miejsca dostawy oraz podpisanie protokołu odbioru z klauzulą „bez zastrzeżeń”.

6. Warunki   udziału  w postępowaniu  oraz sposób  dokonania oceny spełniania tych warunków

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywanena koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach każdego
  z przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
 1. Wykonawca posiada merytoryczne przygotowanie i potencjał w dostawie tego typu urządzeń.

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie:

 • Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2) wraz z załączeniem dwóch referencji potwierdzających dostawę tożsamych lub podobnej klasy urządzeń laboratoryjnych.
 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
  się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

e) istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a beneficjentem, w ramach której jeden w wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy beneficjent i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.

 

Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta oraz wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, są:

 1. Prezes Zarządu – Janusz Płocica
 2. Wiceprezes Zarządu – Wojciech Suchowski
 3. Członek Zarządu – Flavio Finotello
 4. Pełnomocnik Dyrektor Operacyjny – Jarosław Ziółkiewicz
 5. Pełnomocnik Dyrektor Finansowy – Joanna Kamińska
 6. Kierownik DBiR – Daria Kostecka
 7. Starszy Specjalista w Dziale Kontroli Jakości – Jakub Ciepielski
 8. Starszy Specjalista ds. funduszy unijnych i zakupów inwestycyjnych – Karolina Kozioł

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi powyżej.
 2. Złożenie dokumentów, z których nie wynika jednoznacznie spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak dokumentów, o których mowa powyżej, będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.
 3. Zamawiający odrzuca oferty jeżeli:
 1. treść oferty nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu  
 2. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia
 3. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
 1. Z udziału w postępowaniu może zostać wykluczony Oferent, który poda rażąco niską cenę. Za rażąco niską cenę uznawane jest, gdy cena oferty jest niższa o 30% od szacownej przez Zamawiającego wartości zamówienia lub o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. W takiej sytuacji Zamawiający zwróci się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, wyznaczając Oferentowi 48-godzinny termin
  na złożenie wyjaśnień oraz dowodów. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku,
  gdy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży on wymaganych wyjaśnień lub jeżeli złożone wyjaśnienia i dowody potwierdzą, że oferowana cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania
się z wykonawcami

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną na adres: jakub.ciepielski@cormay.pl lub drogą faksową (nr faksu:
  +48 81 749-44-34) z zastrzeżeniem ust. 5.
 3. W przypadku przekazania dokumentów droga faksową, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu.
 4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami jak również dla oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dla dokumentów przedstawionych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania i dla pełnomocnictw.
 5. Dokument przesłany drogą elektroniczną winien przybrać formę pliku PDF, obejmującego kopię cyfrową (skan) oryginału pisma podpisanego przez upoważnioną osobę. Tak przesłany dokument będzie uznawany za zachowujący formę pisemną.
 6. Złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdziale w formie innej niż określona
  przez Zamawiającego będzie uznane za nieskuteczne.
 7. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na podany adres mailowy podany
  przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Zapytania. Zmiana treści Zapytania może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Wykonawcy mogą zadawać pytania maksymalnie do końca piątego dnia licząc od terminu publikacji zapytania ofertowego.
 9. Zmiana treści Zapytania dokonana w sposób wymieniony w ust. 8 zostanie opublikowana na stronie internetowej beneficjenta: www.cormay.pl w menu Zapytania ofertowe. Jeżeli w wyniku dokonanej zmiany treści Zapytania niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

8. Unieważnienie postępowania

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych oraz zakończenia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. Przystępując do postępowania, oferenci akceptują tak określone uprawnienie Zamawiającego.
 2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy,  który  ubiegał  się  o udzielenie  zamówienia, zawiadamia  o  wszczęciu  kolejnego postępowania,
  które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.
 3. W przypadku,  gdy  nie  został  wyłoniony  Wykonawca,  Zamawiający  podaje  ten  fakt 
  wraz z uzasadnieniem do publicznej wiadomości.

9. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 4. W przypadku ofert wyrażonych w Euro, do celów porównawczych Zamawiający dokona przeliczenia ceny netto na złotówki po kursie średnim NBP z dnia wszczęcia postępowania. W przypadku gdy wszystkie oferty będą wyrażone w Euro, Zamawiający dokona oceny ofert bez przeliczana na złotówki.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.
 6. Ceną oferty jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN lub w EURO.

10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteria oceny ofert dla każdego przedmiotu zamówienia jest:
 1. Cena netto - 60%
 2. Specyfikacja - 40%

 

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:

 1. Cena netto: 60 % - Wartość punktowa kryterium „Cena netto” (max 60 pkt.) wyliczana wg wzoru:

Cena minimalna,

---------------------------------------------------------  x 60

Cena oferowana

 

Cena minimalna - Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert

Cena oferowana - Wartość netto wskazana w badanej ofercie

Oferta z najniższą ceną netto otrzyma w kryterium „Cena netto” najwyższą ilość punktów, pozostałym oferentom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

b) Specyfikacja: 40%

Kryterium zostało ukształtowane tak, by w wyniku postępowania Zamawiający otrzymał cieplarki o jak najlepszych parametrach.

Cieplarki zostały opisane (załącznikach nr 1a oraz 1b) wymaganiami minimalnymi oraz wymaganiami dodatkowymi.

Wymaganiom minimalnym oraz wymaganiom dodatkowym Zamawiający przypisał określoną (w załącznikach 1a oraz 1b) wartość punktową.

Cieplarki, oferowane Zamawiającemu muszą spełniać wszystkie wyznaczone przez Zamawiającego wymagania minimalne. Oferta, która będzie odwoływała się do cieplarek, które nie spełniają wymagań minimalnych, zostanie uznana za niespełniającą celów postępowania i zostanie odrzucona.

Wartość punktowa kryterium „Specyfikacja” (max 40 pkt.) wyliczana wg wzoru:

Oferowana specyfikacja urządzenia

--------------------------------------------------------------           x 40

Maksymalna specyfikacja urządzenia

 

Maksymalna specyfikacja urządzenia - równa jest 133 punktom dla cieplarki dużej (100 punktów minimalnej specyfikacji i 33 punkty dodatkowej specyfikacji) oraz 129 punktom dla cieplarki małej (100 punktów minimalnej specyfikacji i 29 punktów dodatkowej specyfikacji). Maksymalną liczbę punktów dla danej cieplarki może uzyskać jedynie ta oferta, która odwołuje się do urządzenia spełniającego wszystkie ustanowione przez Zamawiającego wymagania minimalne oraz wszystkie wymagania dodatkowe.

Oferowana specyfikacja urządzenia – wyliczana na podstawie oceny zgodności oferowanych cieplarek z wymaganiami minimalnymi i wymaganiami dodatkowymi. Na podstawie wartości punktowych przypisanych wymaganiom minimalnym i dodatkowym, Zamawiający ustali wartość kryterium „Oferowana specyfikacja urządzenia” badanej oferty.

Oferta nie spełniająca minimalnych wymagań określonych w specyfikacji tj. oferta która nie uzyska minimum 100 punktów w kryterium „Specyfikacja” zostanie odrzucona bez dalszej oceny.

 1. Łączna ocena w ramach przedmiotu zamówienia, obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a-b. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100 pkt. w odniesieniu do danej części przedmiotu zamówienia).
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od realizacji zamówienia według oferty złożonej w niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

11. Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządzić należy na druku w Załączniku nr 1a oraz 1b „Szczegółowa specyfikacja dla cieplarek”, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego należy dołączyć:

a.  Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

b. Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 2,

d. Referencje – minimum 2 sztuki.

 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres minimum 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

12. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie
  do dnia  15.07.2019. W przypadku nadania oferty, decyduje data stempla.
 2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia. Oferty pozostawione bez rozpatrzenia nie będą zwracane oferentom – będą one archiwizowane przez Zamawiającego w związku z koniecznością poddania się kontrolom, badającym prawidłowość realizacji projektu objętego wsparciem publicznym.
 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej.
 4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Jakub Ciepielski (Starszy Specjalista w Dziale Kontroli Jakości), tel.:
  +48 81 503 15 16 wew. 52 lub 22, email: jakub.ciepielski@cormay.pl
 5. Ofertę należy złożyć osobiście w oddziale firmy PZ CORMAY Spółka Akcyjna ul. Rapackiego 19A, 20-150 Lublin lub w oddziale firmy Marynin 61a, 21-030 Motycz lub za pomocą Poczta Polska/kurier/posłańca lub mailem na adres: jakub.ciepielski@cormay.pl

13. Wykaz załączników

 

 1. Załącznik nr 1a – Szczegółowa specyfikacja dla cieplarek
 2. Załącznik nr 1b – Szczegółowa specyfikacja dla cieplarek
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.